Công văn 592/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
9
download

Công văn 592/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 592/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức công tác dịch vụ công ích đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 592/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ------------ ---------------------- Số: 592/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2009 V/v: Áp dụng định mức công tác dịch vụ công ích đô thị. Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định Trả lời Văn bản số 79/SXD-CV ngày 17/3/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định về thực hiện các định mức dự toán công tác dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng công bố, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Các công bố về định mức dự toán kèm theo văn bản số: 2271/BXD-VP; 2272/BXD-VP; 2273/BXD-VP và 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí cho công tác dịch vụ công ích đô thị theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị tại các địa phương trong cả nước. Quá trình triển khai thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức xây dựng định mức để công bố hoặc ban hành cho các công tác dịch vụ công ích đô thị chưa có hoặc đã có trong các định mức do Bộ Xây dựng công bố tại các văn bản nêu trên nhưng chưa phù hợp với quy trình kỹ thuật, điều kiện cụ thể của địa phương; Vì vậy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng tỉnh Nam Định báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để triển khai các công việc tiếp theo có liên quan về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng./. Nơi nhận : KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP,Vụ KTXD, M5. Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản