Công văn 592/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
10
download

Công văn 592/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 592/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 592/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ------------------- Số: 592/TCT-TNCN Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2009 V/v: khấu trừ thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán Kính gửi: Báo Tuổi trẻ Báo Tuổi trẻ số ra ngày 16/01/2009 có đăng bài "Lấy lại tài sản cũng bị thuế thu nhập", về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2998/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân; công văn số 42/BTC-TCT ngày 02/01/2009 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng chứng khoán thì việc khấu trừ thuế 0,1% chỉ thực hiện đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán. Trường hợp tổ chức uỷ thác đầu tư chuyển trả chứng khoán cho cá nhân không phải khấu trừ thuế TNCN. Trường hợp bài báo nêu các đơn vị nhận tiền uỷ thác đầu tư cho cá nhân khi chuyển trả lại cổ phiếu cho cá nhân, họ vẫn tạm khấu trừ thuế 0,1% là thực hiện không đúng quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, do bài báo không nêu cụ thể tên và địa chỉ của tổ chức uỷ thác đầu tư nên Tổng cục Thuế không thể liên hệ để kiểm tra cụ thể. Tổng cục Thuế có ý kiến để Báo tuổi trẻ biết và mong muốn được hợp tác với Báo Tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền pháp luật về thuế. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý Báo ./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ PC Đã ký - Ban PC, TTTĐ, HT; - Lưu: VT, TNCN(3b) Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản