Công văn 5937/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
6
download

Công văn 5937/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5937/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp mã hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5937/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n   Cña bé tµi chÝnh ­ tæng côc h¶i quan sè 5937/TCHQ­GSQL ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ viÖc ¸p m∙ hµng nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc C«ng v¨n sè 4513/HQHP­NV   ngµy 06/11/2003 cña Côc H¶i quan TP Hå ChÝ Minh vÒ viÖc   ¸p m∙ mÆt hµng nhËp khÈu lµ bét ®¸ mµi phñ lªn nÒn vËt   liÖu kh«ng dÖt, d¹ng tÊm thuéc tê khai HQ sè 5645/NKD­KV2   ngµy   20/10/2003.   §Ó   viÖc   ¸p   m∙   mÆt   hµng   nµy   ®îc   thèng   nhÊt, Tæng côc H¶i quan cã ý kiÕn nh sau: C¨n  cø Th«ng  t  sè 85/2003/TT­BTC ngµy 29/8/2003  cña  Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i hµng hãa  theo Danh môc hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ BiÓu thuÕ  nhËp khÈu u ®∙i, BiÓu thuÕ xuÊt khÈu; C¨n   cø   BiÓu   thuÕ   NK  u   ®∙i   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt  ®Þnh 110/2003/Q§­BTC ngµy 25/7/2003; Tham kh¶o Chó gi¶i Danh môc H.S cña Tæ chøc H¶i quan  ThÕ giíi. MÆt hµng lµ bét ®¸ mµi phñ lªn nÒn vËt liÖu kh«ng dÖt  (kh«ng ph¶i nÒn b»ng giÊy hoÆc c¸c t«ng), d¹ng tÊm, dïng  lµm s¹ch, lµm mÞn bÒ mÆt thñy tinh, kim lo¹i thuéc nhãm  6805, cã m∙ sè 6805.3090, thuÕ suÊt thuÕ NK u ®∙i: 10 (m­ êi)%.
Đồng bộ tài khoản