Công văn 595/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
4
download

Công văn 595/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 595/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hiệu lực thi hành công văn 1258/CV-NHNN1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 595/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c«ng v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  595/CV­N H N N 1   N h s n g µ y  29 th¸ng 06 n¨ m  1999  Ò  vi Ö c ch Ê m  d øt  v hi Ö u   ù c thi µ n h  c«n g  v¨n 1258/CV­N H N N 1 l  h KÝnh  öi: g  C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i Ng h Th m Ngµy  th¸ng12  31    n¨m  1998,Thèng  c  ©n  µng  µ   íc®∙  ã    ®è Ng h Nh n   c c«ng  v¨n sè    1258/CV­NHNN1   Ò   Öc  v vi cho  vay  ép  Õ, gãp  èn  ªndoanh;theo  n thu   v li     ®ã,    ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îcphÐp  c¸c Ng h Th m    cho doanh nghiÖp vay  èn    ép  v ®Ó n thuÕ  i víi µng    Þch  ô  Êt,nhËp  Èu  ®è     h ho¸ d v xu   kh trong n¨m    1999  µ  u      v ®Ç tcho c¸c dù    ªndoanh.Sau  ét  êigian thùc hiÖn,theo  ¸nh    ña    a     ¸n li     m th         ® gi¸c c¸c ®Þ ph¬ng  µ  ©n   µng  ¬ng  ¹i viÖc  v Ng h th m  cho vay  µy  ∙  ãp  Çn  Ých  ùc  i n ® g ph t c ®è   víiviÖc  iÓn khaithùc hiÖn  Ët thuÕ    Þ gia t¨ng,c¸c LuËt thuÕ  íi®¹t   tr       Lu   gi¸tr          m    kÕt  qu¶  ètvµ  ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  ¹t®éng  t  t  ki thu l   i ho   s¶n  Êt,kinh doanh vµ  xu       ®Ç u    ña  tc doanh  nghiÖp.   HiÖn  nay,viÖc  Êp  Ýn  ông  i víi   ctd ®è     doanh  nghiÖp    ép  Õ  Êt ­ ®Ó n thu xu     nhËp  Èu  ùc hiÖn  ñ  Õu  kh th   ch y b»ng  ×nh  h thøc  b¶o    ©n  µng  l∙nhng h theo    quy ®Þnh   ña  c ph¸p  Ët hiÖn  µnh,  Öc  lu   h vi cho vay  ãp  èn  ªndoanh  g v li   cßn  ã  c nhiÒu  íng  ¾ c   õ phÝa  v m t  doanh nghiÖp  µ  v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtsÏ dÉn  lu     ®Õ n   Öu  hi qu¶  Ýn  ông  td kh«ng cao. V×   Ëy, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam    v  h Nh n     c«ng  è   Ê m   b ch døt  Öu  ùc    µnh  hi l thih c«ng v¨n  è  s 1258/CV­NHNN1   µy  ng 31/12/1998 vÒ  viÖc cho vay nép thuÕ, gãp vèn li  doanh kÓ  tõ ngµy  ªn 01/07/1999.
Đồng bộ tài khoản