intTypePromotion=1

Công văn 5957/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
74
lượt xem
1
download

Công văn 5957/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5957/TC/TCT của c về việc thanh toán hàng hoá dịch vụ xuất khẩu bằng hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5957/TC/TCT của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña bé  tµi h Ý n h    c sè 5957 T C/T C T  n g µ y   09 th¸ng 6 n¨ m   2003  vÒ  viÖc thanh  to¸n h µ n g  hãa, d Þ c h  v ô  X K  b» n g  h µ n g KÝnh  göi:­ C¸c     Bé,  quan  c¬  ngang Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh   phñ ­    Uû ban nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  TW. Bé    TµichÝnh  ban  ®∙  hµnh  Th«ng   82/2002/TT­ tsè  BTC   ngµy 18/9/2002  híng dÉn söa  ®æi, bæ     sung  mét  néi dung  sè    cña Th«ng    122/2000/TT­ t sè  BTC  ngµy  29/12/2000  híng  dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh  79/2000/N§­   CP ngµy  29/12/2000  cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt  thuÕ GTGT.  Nay, Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn  thÓ    cô  ®iÓm     1, môc  I II Th«ng   82/2002/TT­ tsè  BTC  (nªu trªn)vÒ      chøng    tõ thanh    to¸n®èi    víihµng hãa, dÞch  xuÊt khÈu    vô    thanh    to¸nb»ng  hµng  sau: nh  1. C¸c  êng      tr hîp hµng hãa, dÞch  xuÊt khÈu    vô    thanh    to¸nb»ng  hµng    lµ tr êng    hîp xuÊtkhÈu    hµng  hãa (kÓ  giac«ng  c¶    hµng hãa  xuÊtkhÈu),dÞch      vô  cho  chøc,c¸ nh©n    tæ      nícngoµi(gäit¾t lµ phÝa            nícngoµi)nhng    viÖc thanh  to¸n gi÷a doanh      nghiÖp  ViÖt Nam   phÝa      vµ  níc ngoµi b»ng    h×nh thøc      bï trõ gi÷a gi¸trÞ hµng        hãa,dÞch  xuÊt khÈu, tiÒn c«ng      vô        gia c«ng  hµng hãa xuÊt   khÈu        víi trÞhµng  gi¸ hãa,dÞch  mua    vô  cña phÝa    nícngoµi. 2. Hå          s¬,thñ tôchoµn  thuÕ      êng    hµng  ®èi víitr hîp cã  hãa,dÞch  xuÊt   vô    khÈu thanh to¸n b»ng    hµng    göi ®Õn   quan  c¬  ThuÕ   ph¶i ®ñ   s¬, thñ      hå    tôc nh  sau: ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ GTGT   nªu      hoµn  râ lýdo  thuÕ, sè    thuÕ  ®Ò  nghÞ  hoµn, thêigian      hoµn (theo mÉu   10/GTGT   sè  ban hµnh kÌm  theo  Th«ng   122/2000/TT­ tsè  BTC   trªn) C«ng          nªu  .   v¨n ghirâ lµhµng  hãa,dÞch    vô  xuÊt khÈu    thanh to¸n theo    ph¬ng thøc        bï trõvíihµng  hãa nhËp  khÈu, dÞch    vô  mua  cña phÝa    nícngoµi. ­ B¶ng      kª khaitæng    thuÕ      hîp sè  ph¸tsinh ®Çu     thuÕ    ra,sè  ®Çu  vµo  îc ®   khÊu    thuÕ  nép  trõ,sè  ®∙  (nÕu    thuÕ  cã),sè  ®Çu  vµo    lính¬n  thuÕ  sè  ®Çu     ra ®Ò  nghÞ  hoµn  i trong ®ã   râ  thuÕ  l¹   ,   kª  sè  ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ cña hµng  hãa nhËp  khÈu  thuÕ  (sè  GTGT   nép  kh©u  ®∙  ë  nhËp  khÈu),sè    thuÕ  GTGT   nép  thay cho phÝa    níc ngoµi ®èi      víidÞch  mua   vô  cña    níc ngoµi ®Ó     thanh  to¸nbïtrõvíi         hµng  hãa,dÞch  xuÊtkhÈu.   vô    ­ B¶ng  hµng    kª  hãa, dÞch  mua     vô  vµo, b¸n  trong kú  ªnquan    ra    li   ®Õn   viÖc x¸c ®Þnh  thuÕ  GTGT  ®Çu  vµo, ®Çu  ra theo mÉu  sè 02/GTGT,  03/GTGT,  04/GTGT,  05/GTGT     (¸p dông ®èi    víihµng  hãa chÞu thuÕ TT§B  mua  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt ®Ó   ra)ban    b¸n    hµnh  kÌm theo Th«ng   122/2000/ tsè  TT­BTC   Th«ng   82/2002/TT­ vµ  t sè  BTC  nªu  trªn,trong    râ  l       ®ã kª  sè îng,gi¸ trÞ hµng    hãa  nhËp  ®∙  khÈu, dÞch  ®∙    vô  mua  cña    nícngoµi®Ó     thanh      to¸nbï trõvíihµng      hãa,dÞch  xuÊt khÈu. Trêng      vô      hîp viÖc    kª khaithuÕ    hµng  th¸ng   ®∙ ®Çy  vµ  ®ñ  chÝnh          x¸c,phïhîp víi B¶ng    kª khaitæng    së    hîp,c¬  kh«ng  ph¶i  nép  B¶ng  hµng  kª  hãa, dÞch  mua     vô  vµo, b¸n  c¸c th¸ng ®Ò     ra      nghÞ hoµn 
  2. 2 thuÕ. Trêng  hîp  ®iÒu  cã  chØnh  thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ,thuÕ  GTGT   ®Çu     ra cña    c¸c th¸ng trong thêigian hoµn          thuÕ  c¬  ph¶ikª khai th×  së        sè thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îc khÊu    ®   trõ,thuÕ GTGT   ®Çu   ph¸tsinh  ra    tõng  th¸ngtrong thêigian hoµn          thuÕ,sè    thuÕ  ®iÒu chØnh  ph¶igi¶i     tr×nh râ lýdo.      ­B¶ng      s¬  ch÷  vµ    kª c¸chå  cã  ký  ®ãng  dÊu  cña  së: c¬  +  Sè, ngµy Hîp ®ång xuÊt khÈu hµng hãa, dÞch  ký      vô  víiphÝa    níc ngoµi. +    Sè, ngµy  Hîp  ®ång mua   hµng hãa  nhËp khÈu, dÞch  cña    vô  phÝa    níc ngoµi(gäit¾tlµHîp          ®ång  nhËp  khÈu) thanh            to¸nbïtrõvíihµng hãa,dÞch    vô  xuÊtkhÈu.   +    Sè, ngµy  khaixuÊtkhÈu  Tê      cña  hµng  hãa  xuÊtkhÈu.   +    Sè, ngµy  khainhËp  Tê    khÈu cña hµng hãa  nhËp  khÈu  mua  cña  phÝa  nícngoµithanh              to¸nbïtrõvíihµng  hãa,dÞch  xuÊtkhÈu.   vô    + Sè, ngµy  b¶n    v¨n  x¸c nhËn    víiphÝa    níc ngoµivÒ    viÖc  tiÒn  sè  thanh  to¸nbï trõgi÷a hµng          hãa, dÞch  xuÊt khÈu      vô    víihµng hãa nhËp khÈu, dÞch    vô mua  cña phÝa    nícngoµi. Trêng    hîp sau    khithanh        to¸nbï trõgi÷a gi¸trÞ hµng        hãa, dÞch  xuÊt   vô    khÈu  gi¸trÞ hµng  vµ      hãa, dÞch  nhËp    vô  khÈu  chªnh  cã  lÖch,sè    tiÒn  chªnh  lÖch  ph¶i thùc    hiÖn thanh to¸n qua    Ng©n  hµng, c¬  kinh    së  doanh ph¶i kª    trong B¶ng      kª kÌm  theo  sè,ngµy,chøng    vÒ      tõ thanh    to¸nqua Ng©n  hµng,sè    tiÒn thanh    to¸n. C¸c Hîp ®ång  xuÊt khÈu    hµng hãa,dÞch      vô,Hîp  ®ång  nhËp khÈu  mua   hµng  hãa,dÞch  víi   vô    phÝa    nícngoµiph¶itheo      ®óng quy ®Þnh  cña LuËt th   ­ ¬ng        l   m¹ighirâ:sè îng,chñng  igi¸trÞhµng  lo¹       , hãa,dÞch          vô,gi¸b¸n (mua),gi¸     gia c«ng    (®èi víitr     êng  hîp    gia c«ng  hµng  hãa),h×nh    thøc thanh to¸n bï trõ       gi÷a gi¸trÞ hµng        hãa,dÞch  xuÊt khÈu  gi¸trÞ hµng    vô    vµ      hãa,dÞch  nhËp    vô  khÈu  mua cña  phÝa    nícngoµi. Trêng  hîp  së  c¬  kinh doanh    s¶n xuÊt,gia c«ng      hµng xuÊt khÈu    thanh  to¸ntheo    ph¬ng  thøc        bï trõvíihµng nhËp  theo Hîp ®ång    víi dµih¹n    phÝa    níc ngoµi,   së    c¬  kinhdoanh  th×   ph¶i®¨ng  víi quan    ký    c¬  ThuÕ   Hîp  vÒ  ®ång xuÊt  khÈu, Hîp    ®ång  nhËp khÈu, kÕ     ho¹ch  thanh to¸n víikh¸ch      hµng    níc ngoµi,   ®Þnh  c¬  ph¶icã    kú  së    v¨n b¶n   x¸cnhËn  sè îng,gi¸trÞhµng  vÒ  l       hãa  thanh  ®∙  to¸nbïtrõvíi         phÝa    nícngoµi. Ngoµi c¸c hå        s¬, thñ    tôc hoµn thuÕ ph¶i göi ®Õn   quan      c¬  ThuÕ  nªu  trªn,c¸c  s¬    hå  kh¸c  ªnquan  li   ®Õn  hoµn thuÕ, khÊu    trõ thuÕ,  së  c¬  kinh   doanh  ph¶i l gi÷ ®Çy     i së. Khi c¬   u    ®ñ t¹ c¬      quan  ThuÕ  tiÕn hµnh kiÓm     tra, thanh    tra hoµn  thuÕ  i së, c¬  cã  t¹ c¬    së  tr¸chnhiÖm     cung  cÊp ®Çy     ®ñ hãa  ®¬n, chøng    hå  cã  ªnquan    tõ vµ  s¬  li   lµm  së    c¬  x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  GTGT   ph¶i  nép hoÆc   îchoµn. ®   Hµng  hãa, dÞch  xuÊt    vô  khÈu thanh to¸n theo    ph¬ng thøc nµy  së  c¬  kinh doanh  îc¸p dông    ®     thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT  0%,  khÊu    trõthuÕ GTGT  ®Çu   vµo    ®ñ   khi cã  thñ   tôc nªu  i®iÓm   c«ng  t¹  2  v¨n nµy chøng  minh hµng hãa,  dÞch  ®∙  vô  thùc tÕ    xuÊt khÈu, hµng      hãa  thùc tÕ  ®∙    nhËp  khÈu,®∙    thùc hiÖn    thanh      to¸nbïtrõ. 3. Trêng    hîp hµng hãa  b¸n cho  ¬ng  th nh©n   níc ngoµi nhng    giao hµng  cho doanh  nghiÖp  kh¸c  iViÖt  t¹  Nam  theo chØ  ®Þnh  cña  ¬ng  th nh©n    níc
  3. 3 ngoµi®Ó     lµm nguyªn liÖu s¶n      xuÊt,gia c«ng      hµng  xuÊt khÈu      th× viÖc thanh  to¸nthùc hiÖn      theo híng dÉn        t¹ Th«ng   90/2002/TT­ i tsè  BTC  ngµy 10/10/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    vÒ thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  thuÕ  vµ  GTGT   ®èi    víihµng  hãa  b¸n cho  ¬ng  th nh©n    níc ngoµi nhng    giao hµng  cho  doanh  nghiÖp  kh¸c t¹    i ViÖt Nam     theo chØ  ®Þnh  cña  ¬ng  th nh©n    níc ngoµi  ®Ó  lµm  nguyªn liÖu s¶n      xuÊt,giac«ng      hµng  xuÊtkhÈu.   Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c           cã    ®Ò nghÞ    chøc,c¸ c¸c tæ      nh©n ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2