intTypePromotion=1

Công văn 5968/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
1
download

Công văn 5968/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5968/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của các Bộ, ngành trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5968/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5968/VPCP-KTTH V/v báo cáo tình hình phân bổ Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2007 kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của các Bộ, ngành trung ương Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 12990/BTC-ĐT ngày 27 tháng 9 năm 2007 về việc báo cáo tình hình phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của các Bộ, ngành trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, phát hiện và xử lý những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các dự án sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước, ODA, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 2007; trường hợp vượt thẩm quyền xử lý, đề xuất và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 836/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2007 về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Website CP; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyện (11b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2