Công văn 5969/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
2
download

Công văn 5969/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5969/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chủ dự án ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5969/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh Sè 5969 TC/TCT ngµy 18 th¸ng 5 n¨m 2005 vÒ viÖc Hå s¬ hoµn thuÕ GTGT ®èi víi chñ dù ¸n ODA KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thhuéc Trung ¬ng - Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Ngµy 13/7/2004, Bé Tµi chÝnh cã C«ng v¨n sè 7711/TC/TCT vÒ viÖc t¨ng cêng qu¶n lý thuÕ vµ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi dù ¸n sö dông vèn ODA, trong ®ã cã híng dÉn chñ dù ¸n ph¶i göi kÌm hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT x¸c nhËn cña c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc vÒ viÖc kh«ng ®îc Ng©n s¸ch cÊp vèn ®èi øng ®Ó tr¶ thuÕ GTGT. §Ó thuËn lîi cho c¸c chñ dù ¸n khi lµm thñ tôc hoµn thuÕ GTGT, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi híng dÉn t¹i §iÓm 2.3, Môc 2 cña C«ng v¨n sè 7711- TC/TCT nªu nh sau: Khi nép hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT cho c¬ quan thuÕ, c¸c chñ dù ¸n ph¶i cã v¨n b¶n gi¶i tr×nh cô thÓ c¬ cÊu nguån vèn ®Ó thùc hiÖn dù ¸n, trong ®ã x¸c ®Þnh râ dù ¸n kh«ng ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp vèn (trõ c¸c dù ¸n sö dông vèn ODA viÖn trî kh«ng hoµn l¹i do c¸c tæ chøc quèc tÕ tæ chøc qu¶n lý vµ sö dông vèn ODA ®Ó triÓn khai c¸c dù ¸n ®ã). Chñ dù ¸n ph¶i chôi tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc x¸c nhËn nªu trªn vµ sè thuÕ GTGT ®Ò nghÞ hoµn. §èi víi c¸c hå s¬ ®Ò nghÞ hoµn thuÕ GTGT cha ®îc hoµn do cha ®îc c¬ quan KBNN x¸c nhËn vÒ viÖc kh«ng ®îc cÊp vèn ®èi øng th× chñ dù ¸n ph¶i bæ sung hå s¬ vÒ viÖc x¸c nhËn vèn theo híng dÉn trªn ®©y göi c¬ quan thuÕ xem xÐt gi¶i quyÕt. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản