intTypePromotion=1

Công văn 6002/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
111
lượt xem
5
download

Công văn 6002/TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6002/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, đa dạng hoá sở hữu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6002/TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  6002 T C/T C D N  n g µ y  10 th¸ng  BT s 06 n¨ m  2003  v Ò   Ö c q u y Õ t to¸n thu Õ   è i víi vi ®  c¸c d o a n h  n g hi Ö p   th ù c hi Ö n  c æ  p h Ç n  h o¸, ® a   ¹ ng h o¸ s ë   ÷ u   d h K Ýnh  öi:   g   C¸c  é, c¬  ­ B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ thu   ph ­UBND       c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng   ph tr     ¬ ­C¸c    Tæng  c«ng    µ   íc tyNh n Theo quy  nh  ¹ §iÓ m   M ôc  I Çn  haiTh«ng   è  ®Þ ti  1  II  Ph thø    ts 79/2002/TT­ BTC   µy  ng 12/09/2002  ña  é   µi chÝnh  íng  Én    nh     Þ doanh  c BT  h d x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp    khichuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng      Çn  ×  tycæ ph th trong  hå  ¬    nh    Þ doanh  s x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp  bao  å m:  g "B¸o c¸o quyÕt    Õ  ña     to¸nthu c doanh  nghiÖp  ¹ thêi®iÓ m   nh  . õa  ti     ®Þ gi¸" V qua,m ét  è  é, Tæng      sB  c«ng    ã   tyc ý  Õn  ki ph¶ichê  Õt    Õ  íi tæ    quy to¸n thu m   chø    nh    Þ doanh  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  ® îcnªn    ¶nh  ëng  n   Õn tr×nh cæ   Çn    Ò   Öc  µy,Bé   µi chÝnh  h ®Õ ti     ph ho¸.V vi n   T   cã    Õn    ý ki nh sau: 1. C¨n  vµo  ¬ng  tæng  Ó  ¾p  Õp,  æi  íi doanh    cø  Ph ¸n  th s x ® m  nghiÖp  ∙  ® ® îc Thñ íng  Ýnh  ñ    t Ch ph phª  Öt;®Ò   Þ     é,  û   duy   ngh c¸c B U ban  ©n  ©n  µ  nh d v Tæng   c«ng    µ   íc dù  Õn  êigian  Õn  µnh    nh    Þ cña    ty Nh n   ki th   ti h x¸c ®Þ gi¸tr   c¸c doanh  nghiÖp  éc  ¹m    thu ph vi qu¶n  ý vµ  l   th«ng b¸o cho  ôc  Õ    C thu c¸c tØnh,   thµnh  è  Õt®Ó   èihîp. ph bi   ph   Côc  Õ  ã  thu c tr¸chnhiÖ m   ñ  ng  è  Ý c¸n bé  ùc hiÖn  Õt      ch ®é b tr     th   quy to¸n thuÕ  i  íic¸c doanh  ®è v     nghiÖp  ï hîp  íithêigian    nh    Þ doanh  ph   v    x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  ∙  îcth«ng  ®®   b¸o. 2.Trêng  îp ®Õ n   êi®iÓ m     nh    Þdoanh    h  th   x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp  µ   Én  a  m v ch hoµn  µnh  Õt    Õ  ×    Þ    é,  û   th quy to¸n thu th ®Ò ngh c¸c B U ban  ©n  ©n, nh d Tæng   c«ng    µ   íc c¨n  vµo  ty Nh n   cø  B¸o  c¸o  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp      ®Ó x¸c ®Þnh    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp  Ó  viÖc    nh    Üa  ô  ña  (k c¶  x¸c ®Þ c¸c ngh v c doanh  nghiÖp  Ò   Õ  µ  ùc  Ön  ©n  èi lî nhuËn).Kho¶n  v thu v th hi ph ph    i   chªnh  Öch  l ph¸t   sinh sau    ã  Õt to¸nthuÕ  îc®iÒu    khic quy     ®  chØnh  µo  Õt  v k qu¶  kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µ  ícgiai®o¹n  õ thêi®iÓ m     nh    Þ doanh  nh n     t    x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  ®Õ n   êi®iÓ m   th   doanh nghiÖp  ¨ng  ý  ® k kinh doanh  Ýnh    ch thøc chuyÓn  µnh    th c«ng      Çn. tycæ ph Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B TµichÝnh      ®Ó xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2