Công văn 6014/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Công văn 6014/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6014/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc lập lại trật tự trong xuất khẩu khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6014/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6014/VPCP-KTN V/v lập lại trật tự trong xuất Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008 khẩu khoáng sản Kính - Các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, gửi: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 6215/BCT-CNNg ngày 18 tháng 7 năm 2008 về việc lập lại trật tự trong xuất khẩu khoáng sản, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Yêu cầu các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 26/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. 2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: a) Kiểm tra và xử lý nghiêm những điểm nóng về vi phạm pháp luật trong xuất khẩu khoáng sản, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2008. b) Tiếp tục theo dõi, đánh giá việc chế biến các loại khoáng sản để nâng cao yêu cầu chế biến khoáng sản xuất khẩu, kiên quyết cấm việc xuất khẩu khoáng sản thô. 3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: a) Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn (Quản lý thị trường, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan) tăng cường việc kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc khai thác khoáng sản trái phép, việc vận chuyển và xuất lậu khoáng sản trên địa bàn. b) Chỉ được thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư cơ sở chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn sau khi đã xác định được trữ lượng tin cậy của nguồn nguyên liệu, đảm bảo có đủ nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài và đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án. 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, lựa chọn và giao cho doanh nghiệp thực sự có năng lực, kinh nghiệm khai khoáng, khả năng tài chính để quản lý bảo vệ, thăm dò, khai thác và chế biến các điểm mỏ chưa có chủ và có nguy cơ dễ bị khai thác khoáng sản trái phép. 5. Căn cứ khung mức thuế suất thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu hiện hành, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương nghiên cứu
  2. điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu khoáng sản theo hướng khuyến khích việc tăng cường đầu tư chế biến sâu và tiêu thụ sản phẩm khoáng sản trong nước. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, KNTN, QHQT, TTĐT; Văn Trọng Lý - Lưu: VT, KTN (5).
Đồng bộ tài khoản