Công văn 602/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Công văn 602/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 602/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc trả lời chế độ đối với người lao động dôi dư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 602/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 602/l®tbxh-csl®vl ngµy 03 th¸ng 3 n¨m 2003 vÒ viÖc tr¶ lêi chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng d«i d KÝnh göi: Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh Ninh B×nh Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 05/L§TBXH ®Ò ngµy 14/02/2003 vÒ néi dung ghi ë trÝch yÕu, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã ý kiÕn nh sau: 1. Theo quy ®Þnh t¹i c¸c tiÕt c ®iÓm 1 môc II Th«ng t sè 11/2002/TT- BL§TBXH ngµy 12/6/2002 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. - Thêi gian nªu t¹i ®iÓm 1, 2, 3 cña C«ng v¨n nªu trªn kh«ng ® îc tÝnh ®Ó hëng chÕ ®é trî cÊp mÊt viÖc lµm. - Thêi gian nªu t¹i ®iÓm 4 cña C«ng v¨n nªu trªn, nÕu ngêi lao ®éng ®ã thuéc ®èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy 11/4/2003 cña ChÝnh phñ th× thêi gian thùc tÕ lµm viÖc trong khu vùc Nhµ níc tríc thêi ®iÓm chuyÓn sang ®¬n vÞ ®ang lµm viÖc ®îc tÝnh chÕ ®é trî cÊp mÊt viÖc lµm, trõ thêi gian ®· nhËn trî cÊp mÊt viÖc lµm, trî cÊp th«i viÖc, hëng chÕ ®é xuÊt ngò hoÆc phôc viªn. - Trêng hîp nªu t¹i ®iÓm 5 cña C«ng v¨n nªu trªn + Ngêi lao ®éng bÞ ph¹t tï giam theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 36 cña Bé LuËt lao ®éng th× hîp ®ång lao ®éng chÊm døt vµ hëng trî cÊp th«i viÖc th× thêi gian tríc ®ã kh«ng ®îc tÝnh chÕ ®é trî cÊp mÊt viÖc lµm. + Ngêi lao ®éng bÞ ph¹t tï ¸n treo sau ®ã tiÕp tôc lµm viÖc th× thêi gian tríc ®ã ®îc tÝnh chÕ ®é trî cÊp mÊt viÖc lµm, trõ thêi gian ®· nhËn trî cÊp mÊt viÖc lµm, trî cÊp th«i viÖc, hëng chÕ ®é xuÊt ngò hoÆc phôc viªn. 2. VÒ biÓu mÉu nªu t¹i ®iÓm B cña C«ng v¨n nªu trªn, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®ang nghiªn cøu ®Ó söa ®æi, bæ sung Th«ng t sè 11/2002/TT-BL§TBXH ngµy 12/6/2002, trong ®ã cã phÇn biÓu mÉu. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xin th«ng b¸o ®Ó quý Së ®îc biÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản