Công văn 6026/VPCP-PC của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
79
lượt xem
5
download

Công văn 6026/VPCP-PC của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6026/VPCP-PC của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Nghị định của Chính phủ số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6026/VPCP-PC của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA § Ý nh ch Ý nh cña v¨n phßng chÝnh phñ Sè 6026/VPCP­PC  ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2003 NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ  sè 134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 quy ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 Do s¬  suÊt trong kh©u  ®¸nh m¸y, nªn trong NghÞ   ®Þnh   cña ChÝnh phñ sè 134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002,  ®∙ göi Quý  c¬  quan, t¹i  §iÒu 30, dßng thø nhÊt tõ  díi lªn, trang sè  15, tríc lµ  "… theo §iÒu 65 cña Ph¸p lÖnh…', nay xin  ®Ýnh chÝnh l¹i  lµ "… theo §iÒu 63 cña Ph¸p lÖnh…". V¨n phßng ChÝnh phñ  xin c¸o lçi, rÊt mong  ® îc c¸c c¬  quan söa gióp. 
Đồng bộ tài khoản