Công văn 6078/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 6078/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6078/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc giải quyết vướng mắc về thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6078/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña bé  tµi h Ý n h    c sè 6078 tc/tct g µ y    n 12 th¸ng 6 n¨ m  2003  vÒ  viÖc gi¶i u y Õt víng m ¾ c   Ò  thu Õ  G T G T  q v KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh, thµnh  c¸c    phè  trùc thuéc    TW Thêi gian    gÇn   ®©y,  mét  Côc  sè  thuÕ  ®Þa   ph¬ng  mét  doanh  vµ  sè  nghiÖp  nªu  c¸c  víng  ¾c   m trong  viÖc  hoµn thuÕ  GTGT   theo  híng dÉn  i t¹  Th«ng   122/2000/TT­ t sè  BTC   ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  thihµnh    NghÞ  ®Þnh   79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000  cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh  LuËt  thuÕ  GTGT;  Th«ng   sè  t 82/2002/TT­ BTC   ngµy  18/9/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    söa ®æi, bæ     sung mét  néi dung  sè    cña  Th«ng   122/2000/TT­ tsè  BTC  ngµy  29/12/2000 cña  TµichÝnh  c¸cvíng    Bé    vµ    m ¾c  trong viÖc      ¸p dông  Th«ng   102/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy  11/11/2002  cña  Bé    Tµi chÝnh  söa  æi  ® quy ®Þnh  khÊu    trõthuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng ®èi    víihµng  ho¸ mua     vµo    lµ n«ng  s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n  cha  qua chÕ  biÕn  híng dÉn  i   t¹  Th«ng   82/2002/TT­ tsè  BTC  ngµy  18/9/2002 cña  Tµi chÝnh. VÒ   Bé      vÊn    ®Ò nµy,Bé      TµichÝnh  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. VÒ     hoµn  thuÕ  GTGT:  C¸c  êng      tr hîp ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ  GTGT   cho  thêigian hµng        ho¸ xuÊt khÈu  ícngµy    tr   1/10/2002  nÕu  ®ñ  s¬,chøng    cã  hå    tõ chøng  minh    lµ hµng  thùc  ®∙  tÕ  xuÊt  khÈu  theo quy  ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 122/2000/TT­ BTC   ngµy  29/12/2000  cña    Bé Tµi  chÝnh  híng  dÉn    thihµnh  NghÞ   ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000  cña ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh  chitiÕtthihµnh        LuËt thuÕ    GTGT     îchoµn  th× ®   thuÕ theo híng dÉn  i   t¹ Th«ng    tsè    122/2000/TT­ BTC.  C¸c  êng      tr hîp ®Ò nghÞ hoµn    thuÕ cho    thêigian hµng    ho¸ xuÊt khÈu      tõ ngµy 1/10/2002    thùc hiÖn  trë®i    theo híng dÉn  i t¹ Th«ng   t sè 82/2002/TT­ BTC  ngµy  18/9/2002 cña  TµichÝnh.   Bé    2. C¸c  êng    tr hîp hµng ho¸ thùc  ®∙  tÕ  xuÊt khÈu    nhng  kh«ng  ®ñ   cã  hå  s¬, chøng      tõ chøng  minh hµng  ho¸ xuÊt khÈu  îc hëng    ®   thuÕ suÊt 0%     theo  quy  ®Þnh  it¹ Th«ng  sè  t 82/2002/TT­ BTC  th× kh«ng ph¶i tÝnh    thuÕ GTGT   ®Çu     ra nhng  kh«ng  îckhÊu    ®   trõthuÕ, hoµn    thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  ªnquan  li   ®Õn   hµng    ho¸ xuÊt khÈu. ThuÕ       GTGT  ®Çu  vµo  îctÝnh  ®   vµo    chiphÝ  hoÆc   gi¸thµnh    hµng    ho¸ xuÊtkhÈu.   3. VÒ     khÊu    trõthuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®èi      víihµng ho¸  mua  vµo    lµ n«ng  s¶n, l©m     s¶n, thuû    s¶n cha qua  chÕ   biÕn theo  híng dÉn  iTh«ng   sè  t¹  t 102/2002/TT­ BTC  ngµy  11/11/2002 cña  TµichÝnh    Bé    thùc hiÖn  sau:   nh  a. Kh«ng  dông    ¸p  khÊu    trõ thuÕ GTGT  ®Çu   vµo theo    %   tû lÖ  ®èi    víi hµng    ho¸ mua  vµo    lµn«ng s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n cha qua chÕ  biÕn  cña c¬  së s¶n xuÊt kh«ng    chÞu thuÕ GTGT   kh©u  ë  s¶n  xuÊt cã  dông    sö  ho¸ ®¬n  b¸n hµng (ho¸®¬n    th«ng  êng;ho¸ ®¬n  th     dïng cho    s¶n  c¸ché  xuÊt n«ng,l©m      nghiÖp). b. C¬  s¶n    së  xuÊt,chÕ    biÕn nép thuÕ GTGT   theo  ph¬ng  ph¸p khÊu      trõ thuÕ  mua  hµng ho¸    lµ n«ng s¶n, l©m    s¶n, thuû    s¶n cha  qua chÕ  biÕn cña  ngêi b¸n    kh«ng  ho¸  cã  ®¬n, cña  së  c¬  s¶n  xuÊt kh«ng    chÞu  thuÕ  GTGT  ë  kh©u  s¶n xuÊt (cã sö      dông    ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc     ho¸ ®¬n GTGT)  ®Ó   vÒ  s¶n xuÊt,chÕ    biÕn  s¶n phÈm  hµng      néi ®Þa   îc khÊu    ho¸ tiªuthô    ®   trõthuÕ 
  2. 2 GTGT  ®Çu   vµo theo    1%         tû lÖ  trªngi¸trÞ hµng    ho¸ mua  vµo  theo b¶ng    kª vµ  ho¸ ®¬n    mua  hµng. C«ng  v¨n nµy  dông  ¸p  cho viÖc quyÕt to¸n thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng n¨m    2002  phï hîp víi vµ        tõng    thêi®iÓm     thihµnh  i   t¹  Th«ng   c¸c t híng dÉn  thuÕ    vÒ  GTGT   trong n¨m    2002.C¸c  êng    xuÊt ho¸ ®¬n    tr hîp ®∙      GTGT       tr¸víihíng dÉn  i   t¹ c«ng      i v¨n nµy    th× kh«ng  ph¶i®iÒu    chØnh  i l¹ . Bé    TµichÝnh  th«ng        b¸o ®Ó c¸cCôc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản