intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Công văn 61/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
4
download

Công văn 61/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 61/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng về xin đầu tư khu nhà ở thu nhập thấp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 61/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

 1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 61/BXD-QLN -------------------- V/v: Trả lơi Tông công ty xây dưng Bach ̉ ̣ Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2009 Đăng về xin đâu tư khu nhà ơ thu nhâp ̀ ̀ ̣ ́ thâp Kính gửi: Tông công ty xây dựng Bach Đăng ̉ ̣ ̀ Phuc công văn số 181/TCT-ĐT ngay 14 thang 5 năm 2009 cua Tông công ty xây dưng Bach ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̣ Đăng về xin đâu tư xây dưng khu nhà ơ danh cho ngươi có thu nhâp thâp tai số 97 Bach Đăng, Quân ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ Hông Bang, thanh phố Hai Phong; sau khi nghiên cưu, Bộ Xây dưng có ý kiên như sau: ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ 1. Viêc xin đâu tư xây dưng khu nhà ơ danh cho ngươi có thu nhâp thâp tai số 97 Bach ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ Đăng, Quân Hông Bang thanh phố Hai Phong cua Tông công ty xây dưng Bach Đăng là hoan toan ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ phù hơp vơi chủ trương cua Chinh phủ đươc thể hiên trong Nghị quyêt số 18/NQ-CP ngay 20 thang 4 ̉ ́ ̣ ́ ̀ ́ năm 2009 và Quyêt định số 67/2009/QĐ-TTg cua Thủ tương Chinh phủ ngay 24 thang 4 năm 2009 ́ ̉ ́ ̀ ́ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ơ cho ngươi có thu nhập thấp tại khu vưc đô thị. 2. Theo quy đinh hiên hanh cua phap luât về nhà ơ thì Uy ban nhân dân câp tinh là cơ quan ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ ́̉ quan lý nhà nươc về nhà ơ có thâm quyên phê duyêt quy hoach và châp thuân chủ trương đâu tư cac ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ dư an nhà ơ trên điạ ban. Do đo, Tông công ty xây dưng Bach Đăng cân có đơn xin đăng ký đâu tư ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ nhà ơ thu nhâp thâp để đươc hương cac cơ chê, chinh sach ưu đai khi đâu tư xây dưng nhà ơ thu ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ̃ ̀ nhâp thâp theo Quyêt định số 67/2009/QĐ-TTg ngay 24 thang 4 năm 2009 cua Thủ tương Chinh ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ phu, gưi Uy ban nhân dân thanh phố Hai Phong. Sau khi đươc Uy ban nhân dân thanh phố Hai ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ Phong phê duyêt quy hoach và châp thuân đâu tư, Tông công ty xây dưng Bach Đăng khân trương ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ xây dưng và chủ đông phê duyêt dư an đâu tư, đây nhanh viêc triên khai đâu tư xây dưng nhà ơ thu ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ nhâp thâp trên đia ban mà Tông công ty lam chủ đâu tư. Vì vây, Tông công ty xây dưng Bach Đăng ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ cân liên hệ vơi Uy ban nhân dân thanh phố Hai Phong để đươc hương dân chi tiêt. ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ Trên đây là môt số ý kiên cua Bộ Xây dưng, đề nghị Tông công ty xây dưng Bach Đăng bam ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ sat nôi dung nêu trên để tổ chưc thưc hiên./. ́ ̣ ̣ Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CUC TRƯỞNG CUC QUAN LÝ NHÀ ̣ ̣ ̉ - BT. Nguyễn Hồng Quân (để B/C); VÀ THỊ TRƯƠNG BÂT ĐÔNG SAN ́ ̣ ̉ - TT. Nguyên Trân Nam (để B/C); ̃ ̀ (Đã ký) - UBND thanh phố Hai Phong; ̀ ̉ ̀ - Sơ Xây dưng TP Hai Phong; ̉ ̀ - Lưu: VP, QLN(2b). Nguyễn Mạnh Hà

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản