Công văn 6106/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Công văn 6106/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6106/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch Đường sông Việt Nam đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6106/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6106/VPCP-CN V/v Điều chỉnh Quy hoạch Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2007 Đường sông Việt Nam đến năm 2020 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6338/TTr-BGTVT ngày 05 tháng 10 năm 2007) về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải Đường sông Việt Nam đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định và phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải Đường sông Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 16/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ) theo đúng quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Cục Đường sông Việt Nam; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: NN, KTTH, ĐP, TH, Website Chính phủ; Văn Trọng Lý - Lưu: Văn thư, CN (3).19
Đồng bộ tài khoản