Công văn 612/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

Công văn 612/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 612/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Dự án Khu công viên công nghệ sinh học Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 612/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 612/TTg-QHQT V/v chủ trương đầu tư Dự án Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2007 Khu công viên công nghệ sinh học Hà Nội Kính - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; gửi: - Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Thương mại, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 2148/UBND- KH&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2007, về chủ trương đầu tư hạ tầng và phát triển Dự án Khu công viên công nghệ sinh học Hà Nội trên địa bàn huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng Dự án Khu công viên công nghệ sinh học Hà Nội theo những nội dung cơ bản như báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản nêu trên. 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan trong quá trình chỉ đạo Chủ đầu tư lập hồ sơ Dự án và thực hiện các thủ tục thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó cần đặc biệt lưu ý làm rõ năng lực thực hiện Dự án của Chủ đầu tư (khả năng huy động các nguồn lực tài chính cần thiết, năng lực chuyên môn về phát triển các công trình phù hợp, năng lực thu hút các nhà đầu tư thứ cấp...), trình Thủ tướng xem xét, quyết định./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTCP, PTTg CP Nguyễn Sinh Hùng, (Đã ký) PTTG Phạm Gia Khiêm; - VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, KG, CN, TH, Website CP; - Lưu: VT, QHQT (2). 23
Đồng bộ tài khoản