Công văn 6124/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
2
download

Công văn 6124/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6124/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn thuế hàng quà biếu, tặng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6124/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  ­ B é  T µi c h Ý n h  sè 6124/TC H Q­G S Q L   n g µy  06 th¸ng 12 n¨ m  2002  Ò  viÖc xö  lý m i Ô n  thu Õ   v h µ n g  q u µ  bi Õ u,  Æ n g t KÝnh   göi:­Côc     H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè Ngµy 26/11/2002,Bé      TµichÝnh  C«ng    12882  cã  v¨n sè  TC/TCT  viÖc  vÒ  xö    lýmiÔn thuÕ hµng nhËp khÈu    ®Ó tham  héichî,tr     dù      iÓnl∙m sau  biÕu, ®ã    tÆng. Tæng    côc    H¶i quan  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  C¨n  LuËt thuÕ  cø    xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu; NghÞ    ®Þnh  94/1998/ sè  N§­CP  ngµy 17/11/1998  cña ChÝnh  phñ; §iÓm       4, môc   ,phÇn    II  D Th«ng    t 172/1998/TT­BTC   ngµy 22/12/1998;Th«ng   28/TC­   t sè  TCT   ngµy  17/7/1992  cña  TµichÝnh    Bé    th× hµng    ho¸ cña    chøc,c¸ nh©n    c¸ctæ      nícngoµi® îcphÐp      t¹m nhËp vµo ViÖt Nam     héichî,tr       ®Ó dù      iÓn l∙m nhng  kh«ng  i t¸ xuÊt mµ       lµm  quµ biÕu, quµ    tÆng  cho    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      ViÖt Nam     thuéc ®èi îng  îc t ®   xÐt miÔn    thuÕ nhËp  khÈu trongtr   êng hîp: ­ Nh÷ng hµng ho¸ dïng lµm tÆng phÈm, quµ u  l niÖm  cho kh¸ch ®Õn   th¨m      iÓn l∙m  gi¸tõ 5  héichî,tr   cã      USD/vËt phÈm       trëxuèng  tæng        vµ  trÞ gi¸l« hµng kh«ng    qu¸ 3000  USD. ­ Nh÷ng    hµng    ho¸ thiÕtbÞ  ,   lÎ s¶n    phÈm  ®¬n chiÕc    mµ chñ hµng tÆng  cho c¸c  chøc  tæ  kinh  trong      tÕ  níc ®Ó lµm mÉu  nghiªn cøu    s¶n xuÊt,®Ó     qu¶ng      c¸o,giíthiÖu hµng  i   kh«ng  gi¸trÞcao  kÓ      hay  thÊp. Khit¹m    nhËp  hµng      ho¸ ®Ó tham  héichî,tr     dù      iÓnl∙m doanh  nghiÖp ph¶i  lËp Danh  môc  hµng    kiÕn    ho¸ dù  ®Ó biÕu  tÆng  ®¨ng  víic¬  vµ  ký    quan  H¶i  quan, sau      khikÕt thóc héichî,tr       së  l ®∙        iÓn l∙m,trªnc¬  sè îng  dïng    ®Ó biÓu  tÆng  (cã    x¸c nhËn cña  quan    c¬  H¶i quan),doanh    nghiÖp    göi c«ng v¨n kÌm  danh môc  ®¨ng  víi quan    ®∙  ký    c¬  H¶i quan  c¸cgiÊy têli   vµ        ªnquan    Tµi ®Ó Bé    chÝnh    gi¶iquyÕt miÔn    thuÕ  thÓ. cô  Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    híng dÉn      c¸c®¬n  H¶i quan    vÞ    trùcthuéc vµ    doanh  nghiÖp  thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản