Công văn 6125/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
20
lượt xem
2
download

Công văn 6125/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6125/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế vải vụn nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6125/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan - Bé Tµi chÝnh sè 6125/TCHQ-KTTT ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2002 vÒ viÖc gi¸ tÝnh thuÕ v¶i vôn nhËp khÈu KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Qua c«ng t¸c theo dâi qu¶n lý t×nh h×nh ¸p gi¸ tÝnh thuÕ mÆt hµng v¶i vôm nhËp khÈu theo QuyÕt ®Þnh sè 387/2001/Q§-TCHQ ngµy 17/5/2001 cña Tæng côc trëng Tæng côc h¶i quan vµ kiÕn nghÞ cña §oµn thanh tra Bé Tµi chÝnh. §Ó viÖc ¸p gi¸ tÝnh thuÕ mÆt hµng nµy ®îc thùc hiÖn thèng nhÊt, tr¸nh bÞ lîi dông, Tæng côc H¶i quan yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn nh sau: 1. ChØ ®îc ¸p gi¸ tÝnh thuÕ theo khung gi¸ mÆt hµng v¶i vôn quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 387/2001/Q§-TCHQ ngµy 17/5/2001 cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan nÕu hå s¬ l« hµng nhËp khÈu vµ kÕt qu¶ kiÓm ho¸ cã ®ñ hai ®iÒu kiÖn sau: - Lµ lo¹i v¶i rêi cã ®é dµi, kÝch cì c¸c m¶nh kh¸c nhau nhng ®é dµi tèi ®a kh«ng qu¸ 15 mÐt. - §ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xÕp vµo m· sè 6310 quy ®Þnh t¹i biÓu thuÓ hiÖn hµnh. Khi kiÓm tra ®iÒu kiÖn nµy, ®Ó tr¸nh doanh nghiÖp lîi dông c¾t v¶i c©y, v¶i cuén thµnh v¶i ®ång nhÊt cã kÝch cì nhá h¬n 15 mÐt, cÇn chó ý kiÓm tra hµng thùc nhËp vµ ®èi chiÕu víi chó gi¶i HS theo ®ã ®Ó cã ®ñ ®iÒu kiÖn xÕp vµo nhãm v¶i vôn th× c¸c s¶n phÈm nµy ph¶i bÞ mßn, sên, hoÆc r¸ch, hoÆc ë d¹ng m¶nh nhá.... 2. Mäi trêng hîp nhËp khÈu v¶i tho¶ m·n mét trong hai ®iÒu kiÖn nªu trªn kh«ng ®îc coi lµ v¶i vôn vµ ph¶i c¨n cø møc gi¸ tèi thiÓu v¶i th¬ng phÈm ®· ®îc quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ ®Ó ¸p gi¸ theo ®óng quy ®Þnh. 3. Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè kiÓm tra vµ rµ so¸t l¹i toµn bé c¸c hå s¬ mÆt hµng v¶i nhËp khÈu trong thêi hiÖu QuyÕt ®Þnh sè 387/2001/Q§-TCHQ ngµy 17/5/2001, nÕu ph¸t hiÖn viÖc ¸p gi¸ mÆt hµng v¶i cha ®óng theo híng dÉn nªu trªn th× khÈn tr¬ng tiÕn hµnh truy thu vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Tæng côc. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản