Công văn 616/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
2
download

Công văn 616/TC/TCT của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 616/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng băng hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 616/TC/TCT của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 616/TC/TC T  n g µ y 17  th¸ng 1 n¨ m  2003  v Ò  viÖc thu Õ  G T G T  ® èi víi m Æ t   µ n g  b¨ng b µ n g   h KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh, c¸c  thµnh  phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng Thêigian qua, Bé  chÝnh        Tµ  nhËn  îcmét  c«ng    ®   sè  v¨n cña    c¸c ®¬n vÞ  ®Ò  nghÞ  îcmiÔn      ®   truythu thuÕ GTGT       Æt   ®èi víim hµng  hép  vá  b¨ng,®Üa     vµ  Æt   m hµng b¨ng bµnh    ®Ó lµm b¨ng    ghih×nh,ghitiÕng              ®èi víi ho¸ ®¬n   c¸c xuÊt b¸n    hµng    ho¸ trong n¨m    2001.VÒ     vÊn    ®Ò nµy,Bé      Tµi chÝnh  ý cã  kiÕn  nh sau: C¨n  híng  cø  dÉn  dông  ¸p  biÓu thuÕ suÊt thuÕ    GTGT   theo danh môc  hµng ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  ban hµnh kÌm theo Th«ng   122/2000/TT­ t sè  BTC   ngµy 29/12/2000 cña  TµichÝnh,Bé    Bé      TµichÝnh  híng dÉn  thÓ    cô  viÖc  thùc  hiÖn  viÖc  nép  thuÕ GTGT   cña    c¸c®¬n  nh  vÞ  sau: Kh«ng  tÝnh  truy thu    thuÕ  GTGT   ®èi      víic¸c ho¸ ®¬n  GTGT   xuÊt b¸n  hµng      ho¸ lµ b¨ng bµnh    ®Ó lµm  b¨ng    ghih×nh, ghitiÕng;hµng      hép        ho¸ lµ vá  b¨ng, ®Üa     trong n¨m  2001  trong  êng  tr hîp ho¸ ®¬n   ghi thuÕ  ®∙    suÊt  thuÕ  GTGT   5%.  1/1/2002, m Æt   Tõ    hµng  b¨ng bµnh    ®Ó lµm  b¨ng    ghi h×nh, ghi     tiÕng;vá    hép  b¨ng,®Üa       ¸p dông thèng  nhÊt thuÕ    suÊtthuÕ    GTGT   10%. Bé    TµichÝnh  th«ng  ®Ó   b¸o  Côc  thuÕ    c¸c tØnh,thµnh    phè  biÕtvµ    híng  dÉn    c¸c®¬n  thùc hiÖn. vÞ   
Đồng bộ tài khoản