intTypePromotion=1

Công văn 618-CV/NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
77
lượt xem
1
download

Công văn 618-CV/NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 618-CV/NH7 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thêm về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/CP của Chính phủ và Thông tư số 07-NH/TT của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 618-CV/NH7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  618­C V/ N H 7  n g µ y 02  N h s th¸ng 12  n¨ m  1993 h í ng d É n   thª m   Ò  vi Ö c tri Ó n k hai v th ù c hi Ö n  N g h Þ  ® Þ n h  s è   63­C P   ñ a C h Ý n h  p h ñ  v µ c T h « n g    s è  07­N H/T T  c ñ a T h è n g   è c t ® N g © n  h µ n g  N h µ  n íc K Ý nh   öi:§ång  Ý   g  ch Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  © n   µng Ng h Nhµ   ícc¸c tØnh, thµnh  è n      ph Sau  khi éi nghÞ  phæ  biÕn, híng dÉn  NghÞ  ®Þnh  sè  63­  cña   H CP ChÝnh  ñ  µ  ph v Th«ng   íng  Én  è  NH/TT  ña  èng  c  ©n   µng   th d s 07­ c Th ®è Ng h Nhµ   íc t¹  µnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý   n  i th ph H N   th ph H Ch Minh, cã  ét  è    Õn    m s ý ki ph¸tbiÓu  ªnquan  n   Öc  iÓn khaic¸c v¨n    li   ®Õ vi tr       b¶n  trªn,chñ  Õu  Ëp    y t trung  vµo  vÊn    ín: ba  ®Ò l ­ V Ò   ×nh tù cÊp  Êy phÐp    tr     gi   kinh doanh  µ  Êp  Ðp  µnh  Ëp    v gi ph th l doanh  nghiÖp. ­V Ò   Òu  Ö  ¹t®éng.   §i l ho   ­V Ò   Êp  Êy chøng  Ën  Ëc  î.   c gi   nh b th § Ó   èng  Êt c¸cbiÖn  th nh     ph¸p tr Ónkhaitrong c¶  íc,Ng ©n  µng   i      n  h Trung  ­ ¬ng  íng dÉn  h  thªm    Ên    c¸cv ®Ò sau: a.Tr×nh  ùcÊp  Êy phÐp   t  gi   Trong Th«ng   NH/TT  ã    µ:Gi¸m  c    t07­ c ghil   ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  Õn  µnh  Êp  Êy  Ðp      ph ti h c gi ph kinh doanh  µng    v sau    û   khiU ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ∙  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh    ph ® c gi   th l  nghiÖp. ­ Quy  nh  µy  µ ®óng  íiluËthiÖn  µnh, v×    ®Þ n l  v    h   chØ    µo    khin c¸c doanh  nghiÖp  îc thµnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  ®  l v® k kinh  doanh  íi cã   c¸ch  m  t ph¸p  ©n    nh ®Ó Ng ©n   µng  µ   ícxem   Ðt cÊp  Êy  Ðp  h Nh n   x  gi ph kinh doanh.M Æt       kh¸c,viÖc  û     U ban  ©n  ©n  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp c¸cdoanh  Nh d c gi   th l   nghiÖp  òng  c kh«ng  ã  ×  cg víng m ¾ c   ×:C¨n  §iÒu  ch¬ng    Ët C«ng    ×:   v  cø  15  IILu   tyth "C«ng  ©n,  chøc  ã  Òn  d tæ  c quy tham    µnh  Ëp  gia th l C«ng    ty ph¶icã      c¸c ®iÒu  Ön  ki sau  y  íi® îccÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp: ®© m     gi   th l 1. M ôc    µnh, nghÒ     tiªu,ng   kinh doanh  â  µng,cã  ¬ng  kinh doanh    rr   ph ¸n    ban  u,  ã  ôsë  ®Ç c tr   giao dÞch.   2. Cã   èn  iÒu  Ö  ï hîp  íiquy    µ  µnh  Ò    v® l ph   v   m« v ng ngh kinh doanh. Vèn      §iÒu  Ö  l kh«ng  îcthÊp  ¬n  èn  ®  h v ph¸p ®Þnh  Héi ®ång  é  ëng    do    B tr quy  nh. ®Þ 3.  êi qu¶n  ý,®iÒu  µnh  ¹t ®éng  Ng   l  h ho   kinh doanh  ph¶i cã  ×nh      tr ®é chuyªn m«n ¬ng    t øng  µ   m ph¸p luËt® ßi  ái®èi víi ét  è  µnh,nghÒ".    h     m s ng   §iÒu  Ch ¬ng  , Ët doanh  9  II Lu     nghiÖp   ©n  ×: tnh th "C¸  ©n   ã  nh c quyÒn  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp   nh©n   t ph¶i cã        ®ñ c¸c ®iÒu  Ön  ki sau  y  íi® îccÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp: ®© m     gi   th l
  2. 2 1.M ôc    µnh,nghÒ     tiªu,ng   kinh doanh  â rµng,cã  ôsë    r    tr   giao dÞch  µ  ­   v ph ¬ng    ¸n kinhdoanh  ô  Ó.   c th 2. Cã     èn  u      ®ñ v ®Ç t ban  u   ï hîp  íiquy    µ  µnh, nghÒ   ®Ç ph   v   m« v ng   kinh  doanh.Vèn  u      ®Ç tban  u   ®Ç kh«ng  îcthÊp  ¬n  èn  ®  h v ph¸p ®Þnh  Héi ®ång    do    Bé  ëng  tr quy  nh. ®Þ 3. B¶n  ©n    th hoÆc   êi® îcthuªlµm  ng       qu¶n  ý, iÒu  µnh  ¹t®éng  l  ® h ho   kinh  doanh  ã  ×nh ®é   c tr   chuyªn m«n ¬ng    t øng  µ   m ph¸p  Ët® ßi  ái®èi víi ét  è  lu   h     ms ngµnh  Ò. ngh ­ V Ò   Öc  Êp  Êy phÐp  µnh  Ëp    vi c gi   th l doanh  nghiÖp  kinh doanh  µng  îc   v ®  vËn  ông  d theo  Òu  trong  §i 4  quy  nh   ña  éi  ng  é   ëng  µy  7­ ®Þ c H ®å B tr ng 23­ 1991  ô  Ó    ét  è  Òu  c th ho¸ m s §i trong LuËt doanh     nghiÖp   ©n, cô  Ó  µ:Uû   tnh   th l   ban  ©n  ©n  Nh d tØnh  ph¶itrao® æi  íi µnh     v ng qu¶n  ý®Ó   èng  Êt ý  Õn  ­ l   th nh   ki tr íckhicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp.Do  Ëy       gi ph th l   v Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ã  Öm   ô  ph c nhi v nghiªncøu    xem   Ðt    ×nh bµy    Õn  ña  ×nh   x ®Ó tr   ý ki c m víi û     ban  ©n  ©n  U Nh d tØnh,thµnh  è    ph xem  Ðt quyÕt ®Þnh  ã  x    c cho  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  kinh  doanh  µng  v hay kh«ng. Nh  vËy, Gi¸m  c      ®è Chi  nh¸nh  Ng ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  h Nh n     ph sau    ×nh bµy  khitr   quan  iÓ m   ña  ×nh   ® cm ®∙  îc Chñ   Þch  û   ®  t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  Êp  Ën    ph ch nh cho  µnh  th lËp doanh  nghiÖp  ×  ÏcÊp  Êy  Ðp  th s   gi ph kinh doanh  µng    v cho  doanh nghiÖp  ®ã. b.V Ò   Òu  Ö  ¹t®éng   §i l ho   Quy  nh  ¹  Òu  Th«ng   sè  TT/NH7,  å  ¬    ®Þ ti§i 3  t 07­ h s c¸c doanh  nghiÖp  ph¶inép    cho  ©n   µng  µ   íccã:"§iÒu  Ö  ¹t®éng"  ×  Ng h Nh n     l ho   v trong ®iÒu      10, LuËt C«ng    ã    tyc quy  nh: ®Þ "§iÒu  Ö  l c«ng    µ b¶n  tyl   cam   Õt  ña  Êtc¶    µnh    Ò   µnh  Ëp  k c t   c¸c th viªnv th l vµ  ¹t®éng  ña  ho   c c«ng    îcth«ng  ty®   qua  ¹ ®¹ihéi®ång  µnh  Ëp". t      i th l Riªng  íic¸c doanh  v    nghiÖp   nh©n,  ×  t th ph¶i cã  ¬ng  kinh    "ph ¸n  doanh  ban  u". ®Ç c.ViÖc  Êp  Êy chøng  Ën  Ëc  î   c gi   nh b th T¹i®iÓ m     Òu    Çn    ña    (b)§i 2, ph IIc Th«ng   è  TT/NH7  ã  t s 07­ c quy  nh   ®Þ vÒ  chuyªn m«n   ü  Ët.Yªu  Çu    k thu   c doanh nghiÖp ph¶icã  îchuyªn m«n   Ò     th     v vµng  õ bËc  trëlªn,thîchuyªn m«n   µy  t  ba          n ph¶icã  Êy    gi chøng  Ën  Ëc  î nh b th  do    c¸ctrung t©m  µ  êng  o  ¹ocÊp,c¸ctrung t©m  µ  êng  o  ¹oph¶ilµ   v tr ®µ t        v tr ®µ t      tæ chøc  µnh  Ëp theo luËt®Þnh..." th l     Trêng  îp kh«ng  ã  h  c trung t©m  µ  êng  o  ¹oth× Gi¸m  c      v tr ®µ t     ®è Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tæ  h Nh n   chøc  Óm     µ  Êp  Êy  ki tra v c gi chøng  Ën. d. ViÖc    nh     in c¸c m É u   Êy  Ðp    gi ph kinh doanh  Chi nh¸nh  ù ®¶m   Öm,    do    t  nhi song    èng  ®Ó th nhÊt  ö  ông  ïng  ét  È u   Êy  Ðp,      sd c mm gi ph c¸c Chi nh¸nh  chøc    tæ  in theo  É u   m ®Ýnh  Ìm. k Trªn ®©y   µ m ét  è  iÓ m   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  íng  ô  Ó    l  s® Ng h Nh n   ¬h c th thªm  cho    c¸c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ã  ¬  ë    Ng h Nh n     ph c c s ®Ó thùc hiÖn    NghÞ   nh  è  CP   ña  Ýnh  ñ  µ  ®Þ s 63­ c Ch ph v Th«ng   è  NH/TT  ña  ts 07­ c Thèng  c  ©n   µng  µ   íc,Ng ©n   µng  µ   ícTrung  ng  cÇu    ®è Ng h Nh n   h Nh n   ¬ yªu  c¸c Chi nh¸nh  chøc,tr Ón khaitètNghÞ   nh  è  CP   µ    tæ   i      ®Þ s 63­ v Th«ng   íng dÉn  th  
  3. 3 07­NH/TT  ña  èng  c    a   ¬ng  ×nh.  c Th ®è ë ®Þ ph m Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi n Õu   ã  ×  ã  c g kh kh¨n    Þ   öi b¸o  ®Ò ngh g   c¸o cho  èng  c  Th ®è (qua  ô   V qu¶n  ý l  ngo¹ihèi)biÕt®Ó     Õt.      gi¶iquy   N g © n   µ ng  h µ  n íc      h N    C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m     éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc § l    do   ph           Vi Öt  a m N Chi  nh¸nh  © n   µng  µ   íc Ng h Nh n   TØnh/thµnh  è...  ph ..    Ngµy...      th¸ng..n¨m...   . Gi¸m ® è c  C hi nh¸nh N g © n  h µ ng N h µ  n íc T Ø n h/thµ nh ph è....... C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   îc c«ng  è  ¹  Önh   cø  l Ng h Nh n     ®  b ti L sè  H§NN8   µy  05­ 38­ ng 24­ 1990  ña  ñ  Þch  éi ®ång  µ   íc. c Ch t H  Nh n C¨n  NghÞ   nh   è  CP   µy  09­ cø  ®Þ s 63­ ng 24­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph "V qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi ¹t®éng  l  n       ho kinhdoanh  µng";   v C¨n  Th«ng   híng  Én  è  TT/NH7  µy  10­ cø  t d s 07­ ng 29­ 1993  ña  èng   c Th ®èc  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n X Ðt  n    Ðp  ®¬ xinph kinhdoanh  µng  ña:. .   v c . Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  Cho  Ðp... . ....... 1.  ph . . ...... GiÊy  Ðp  µnh  Ëp sè.. ngµy.. th¸ng..n¨m  ph th l    .   .   . 199.... Trô  ë  Ýnh... . ......... s ch . ......... §îc: . .............. . . ............. §i Ò u  ... . ............ 2 . ............ ph¶ikinh doanh      theo  ng  éi dung  ∙    ®ó n  ® ghi trong Quy Õt  nh  µy  µ    ®Þ nv tu©n  ñ  th c¸c quy  nh   ®Þ trong NghÞ   nh   è  CP   µy  9­ ®Þ s 63­ ng 24­ 1993  ña  c ChÝnh  ñ  µ  ph v Th«ng   è  TT/NH7  µy  10­ ts 07­ ng 29­ 1993  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc. Nh n §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 3. Quy ®Þ n c hi l   t   k Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc Ng h Nh n       TØnh/Thµnh  è.. . .. ph . . ..
  4. 4 Chó  : 1.Khæ   Êy in:21  27,5cm ý    gi     x  2.§êng  Òn    vi trong:19  25,5cm   x  3.Lo¹igiÊy in:giÊy cøng:CODE             C
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2