Công văn 619/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
4
download

Công văn 619/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 619/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 619/BXD-PC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- -------------------- Số: 619/BXD-PC Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009 V/v: hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh Kính gửi: Bộ Tài chính Phúc đáp văn bản số 4520/BTC-ĐT ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, Bộ Xây dựng có ý kiến về nội dung dự kiến trả lời câu 1 của quý Bộ như sau: Hiện nay, việc thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật được thực hiện theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Điều 3 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP. Theo đó, đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, người quyết định đầu tư vẫn tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật trước khi phê duyệt. Do vậy, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, chỉnh sửa lại nội dung dự kiến trả lời câu 1 tại văn bản số 4520/BTC-ĐT cho phù hợp. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, KTXD, PC. Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản