Công văn 622/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
96
lượt xem
19
download

Công văn 622/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 622/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 622/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ------------------ Số: 622/TCT-TNCN Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2009 V/v: khấu trừ thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (Đ/c: 147-149 Võ Văn Tần, Q3, TP HCM) Trả lời Công,văn số 01/2009/CV-TGĐ ngày,07/01/2009 của Công ty chứng khoán Rồng Việt về một số kiến nghị liên quan đến khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chímg khoán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: l . Về đề nghị khấu trừ thuế TNCN theo mệnh giá của cổ phiếu: Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và điểm 2.2, mục II, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 ; về việc này Bộ Tài chính có công văn số 42/BTC-TCT ngày 2/1/2009 hướng dẫn: Đối với chímg khoán chưa niêm yết và chưa đăng ký giao dịch trên TTGDCK Hà Nội nhưng Công ty phát hành cổ phiếu uỷ quyền cho Công ty chứng khoán quản lý Sổ cổ đông thì căn cứ để khấu trừ thuế là giá chuyển nhượng cổ phiếu và số lượng cổ phiếu từng lần chuyển nhượng. Giá chuyển nhượng cổ phiếu được xác định theo giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá hoặc có ghi giá nhưng thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm chuyển nhượng hoặc tại thời điểm gần nhất so với thời điểm chuyển nhượng của Công ty phát hành cổ phiếu thì Công ty chứng khoán căn cứ vào giá ghi trên sổ sách kế toán của công ty phát hành để khấu trừ thuế. Công ty phát hành chứng khoán có trách nhiệm cung cấp cho Công ty chứng khoán giá cổ phiếu ghi trên sổ sách của Công ty phát hành mỗi khi có sự thay đổi về giá cổ phiếu. Theo đó đề nghị Công ty chứng khoán Rồng Việt thực hiện việc khấu trừ thuế TNCN theo đúng hướng dẫn nêu trên của Bộ Tài chính. Trường hợp nếu tại thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu mà công ty phát hành chưa/không có báo cáo về việc thay đổi giá cổ phiếu trên sổ sách thì lấy theo giá sổ sách tại thời điểm gần nhất với thời điểm chuyển nhượng để khấu trừ thuế TNCN. 2. Về việc xử lý đối với các giao dịch chưa tạm khấu trừ thuế TNCN. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; công văn số 42/BTC-TCT ngày 02/01/2009 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán thì mọi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đều phải khấu trừ thuế trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng. Việc khấu trừ thuế TNCN được thực hiện bởi các Công ty chứng khoán và áp dụng đối với các giao dịch chuyển nhượng chứng khoán thành công từ ngày 02/01/2009. Tuy nhiên, để góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, kích thích tăng trưởng, góp phần đảm bảo an ninh xã hội, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 6/02/2009 hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán. Do vậy, việc khấu trừ thuế, khai thuế đối với trường hợp chuyển nhượng chứng khoán trong thời gian giãn nộp thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 27/2009/TT-BTC nêu trên. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đã ký Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản