Công văn 6229/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 6229/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6229/TC/TCT của Bộ Tài chính về nộp thuế thu nhập cá nhân của văn phòng đại diện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6229/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 6229 TC/TCT ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2005  vÒ viÖc nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cña c¸c  v¨n phßng ®¹i diÖn KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n cña mét sè V¨n phßng   ®¹i diÖn, Së Th¬ng m¹i cña c¸c ®Þa ph¬ng hái vÒ viÖc nép   thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cña c¸c V¨n phßng ®¹i diÖn vÒ vÊn   ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn nh sau: C¨n  cø Th«ng  t  sè 81/2004/TT­BTC ngµy 13/8/2004  cña  Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§­ CP   ngµy   23/7/2004   cña   ChÝnh   phñ   quy   ®Þnh   chi   tiÕt   thi  hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao  th×: ­ §iÓm 3.3.1.2 Môc III quy ®Þnh: "Trêng hîp c¬ quan  qu¶n lý kh«ng  trùc  tiÕp chi tr¶ thu nhËp,  nhng do chøc  n¨ng nhiÖm vô cã thùc hiÖn viÖc qu¶n lý, kiÓm tra, gi¸m  s¸t ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc cã c¸ nh©n thuéc ®èi tîng  nép   thuÕ,   nÕu   ®¶m   b¶o   viÖc   thu   thuÕ   thu   nhËp   ®îc   tËp  trung kÞp thêi vµ ®îc c¬ quan thuÕ chÊp nhËn th× ®îc thu  vµ nép thuÕ vµo NSNN theo quy ®Þnh". ­ §iÓm 2.1 Môc IV quy ®Þnh: "C¬ quan chi tr¶ thu nhËp  ®îc hëng  kho¶n  tiÒn thï lao tÝnh  trªn  sè tiÒn  thuÕ thu  nhËp ®∙ khÊu trõ tríc khi nép vµo NSNN ®Ó dïng vµo môc  ®Ých trang tr¶i c¸c chi phÝ cho viÖc tæ chøc thu nép thuÕ  vµ   khen   thëng   cho   c¸   nh©n   cã   thµnh   tÝch   trong   viÖc   tæ  chøc thu nép thuÕ theo tû lÖ 0,5% ®èi víi sè thuÕ thu ®îc  tõ thu nhËp thêng xuyªn, 1% ®èi víi sè thuÕ thu ®îc tõ  kho¶n thu nhËp kh«ng thêng xuyªn". Theo  quy  ®Þnh nªu  trªn  vµ c¨n cø  vµo ho¹t  ®éng  cña  c¸c V¨n phßng ®¹i diÖn th× c¸c V¨n phßng ®¹i diÖn ®îc lùa  chän 1 trong 2 c¸ch kª khai nép thuÕ TNCN; ®¨ng ký nép  thuÕ t¹i c¸c Côc thuÕ hoÆc nép thuÕ th«ng qua ®¬n vÞ ®îc  c¬ quan thuÕ ñy quyÒn thu thuÕ: ­ V¨n  phßng  ®¹i diÖn  ®¨ng  ký nép  thuÕ t¹i  Côc thuÕ  ®Þa   ph¬ng   th×   thùc   hiÖn   kª   khai   thu   nhËp,   ®¨ng   ký   nép  thuÕ   theo  ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng  t  sè   81/2004/TT­ BTC. ­ V¨n phßng ®¹i diÖn nép thuÕ th«ng qua ®¬n vÞ ®îc c¬  quan thuÕ ñy quyÒn thu thuÕ th× hµng th¸ng c¸c V¨n phßng  ®¹i diÖn ph¶i thùc hiÖn kª khai thu nhËp, thuÕ thu nhËp  ph¶i nép cho ®¬n vÞ ®îc ñy quyÒn thu thuÕ ®Ó kª khai nép 
  2. 2 thuÕ vµo NSNN theo c¸c v¨n b¶n híng dÉn t¹i Th«ng t  sè  81/2004/TT­BTC   cña   Bé   Tµi   chÝnh.   Côc   thuÕ   ®Þa   ph¬ng   cã  v¨n b¶n ñy quyÒn cho ®¬n vÞ cã chøc n¨ng qu¶n lý theo quy  ®Þnh t¹i ®iÓm 3.3.1.2 Môc III Th«ng t  sè 81/2004/TT­BTC  cña Bé Tµi chÝnh (nªu  trªn)  vÒ viÖc thu nép thuÕ TNCN.  §¬n   vÞ   ®îc   ñy   quyÒn   ®îc   sö   dông   tiÒn   thï   lao   theo   quy  ®Þnh   t¹i   ®iÓm  2.1  Môc  IV   Th«ng   t  sè   81/2004/TT­BTC   nªu  trªn. Bé   Tµi   chÝnh   th«ng   b¸o   ®Ó   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh  phè biÕt vµ thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản