Công văn 625/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
83
lượt xem
7
download

Công văn 625/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

hỗ trợ Intel của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 625/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- ----------------- Số: 625/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009 V/v: Hướng dẫn chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 483/TCT-QLDA ngày 20/03/2009 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội đề nghị xin thực hiện Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đoàn ngoại giao thành phố Hà Nội theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đoàn ngoại giao thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 11/4/2001 và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội được giao là Chủ đầu tư dự án này. Ngày 04/12/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký văn bản số 1983/TTg-CN cho phép điều chỉnh dự án, đồng thời giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội chỉ đạo hoàn chỉnh dự án, tổ chức thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu Đoàn ngoại giao thành phố Hà Nội (theo văn bản 483/TCT-QLDA) là dự án chuyển tiếp từ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 sang Nghị định số 99/2007/NĐ-CP. Vì vậy, theo khoản 2 Điều 1 Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì nếu thấy cần thiết thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của dự án, bao gồm: tổng mức đầu tư; dự toán xây dựng công trình; định mức và giá xây dựng; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thì Chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội xem xét, quyết định. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội căn cứ vào yêu cầu về tiến độ hoàn thành dự án, kết quả thi công thực tế để xem xét, quyết định việc áp dụng các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của dự án đảm bảo hiệu quả và không làm gián đoạn việc thực hiện dự án./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu : VP, KHTC, Vụ KTXD(Th8). Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản