intTypePromotion=1

Công văn 625/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
79
lượt xem
2
download

Công văn 625/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 625/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế nguyên liệu nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 625/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng    v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  625/TC H Q­K T T T  n g µ y  18 th¸ng 2 n¨ m  2000 v Ò  T h êi h¹n n é p  thu Õ  n g u yªn liÖu n h Ë p   h È u   k KÝnh   göi:   Côc  H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  Ngµy  3/02/2000,Bé      Tµi chÝnh  C«ng  sè  cã  v¨n  473  TC/TCT    x¸c ®Þnh   thêih¹n    nép thuÕ nguyªn  liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n xuÊt ngäc      trai Tæng   , côc  H¶i quan    híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh  Thêi h¹n    nép  thuÕ nhËp khÈu  ®èi    víinguyªn liÖu nhËp khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt ngäc    C«ng      traido  tyngäc    traiViÖt Nam     nhËp khÈu  îcx¸c ®Þnh    ®     lµ20  th¸ng (haim ¬i th¸ng),kÓ             tõ ngµy  c«ng    ty nhËn  îc th«ng  ®   b¸o thuÕ chÝnh  thøc cña  quan      c¬  H¶iquan  sè  vÒ  thuÕ  ph¶inép.   Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2