intTypePromotion=1

Công văn 6253/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 6253/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6253/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6253/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC H¶I QUAN Sè 6253/TCHQ­GSQL  NGµY 24 TH¸NG 12 N¡M 2004 VÒ VIÖC PH¢N LO¹I HµNG HO¸ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Bé Tµi chÝnh t¹i c«ng v¨n sè  13275 TC/CST ngµy 16/11/2004 vÒ viÖc ph©n lo¹i mÆt hµng nhËp  khÈu cña c«ng ty Th¬ng m¹i Du lÞch Hïng Tr¬ng, Tæng côc H¶i  quan híng dÉn nh sau: C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 110/2003/Q§­BTC ngµy 25/7/2003 cña  Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh BiÓu thuÕ nhËp khÈu  u  ®∙i; Th«ng t 85/2003/TT­BTC ngµy 29/8/2003 cña Bé Tµi chÝnh h­ íng dÉn thùc hiÖn ph©n lo¹i hµng hãa theo Danh môc hµng hãa  xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ BiÓu thuÕ nhËp khÈu  u ®∙i, BiÓu thuÕ  xuÊt khÈu; Tham kh¶o B¶n gi¶i thÝch Danh môc hµi hßa m« t¶ vµ  m∙ sè hµng hãa cña Tæ chøc H¶i quan thÕ giíi; trªn c¬ së kÕt  qu¶   ph©n   tÝch,   ph©n   lo¹i   cña   c¸c   c¬   quan   gi¸m   ®Þnh   chuyªn  ngµnh th×: MÆt   hµng   cã   tªn   th¬ng   m¹i   lµ   “Compound   Wax”   (s¸p   phøc  hîp) hoÆc díi tªn gäi kh¸c, xuÊt xø tõ Trung Quèc; mµu s¾c tõ  vµng   ®Ëm   ®Õn   n©u   thÉm;   thÓ   chÊt   tõ   d¹ng   sÖt   ®Õn   r¾n   (d¹ng  b¸nh) sê dÝnh tay; b¶n chÊt gåm dÇu nhên vµ chÊt lµm ®Æc lµ  hydrocacbon nguån gèc tõ dÇu má (cã chøa 70% khèi lîng trë lªn  lµ dÇu má hoÆc c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bitum, lµ  thµnh   phÇn   c¬   b¶n   cña   chÕ   phÈm   ®ã),   thuéc   nhãm   2710,   m∙   sè  2710.1939. ViÖc ph©n läai nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c l« hµng  ®¨ng ký lµm thñ tôc h¶i quan nhËp khÈu t¹i c¬ quan h¶i quan kÓ  tõ ngµy 16/11/2004. §èi víi c¸c l« hµng mµ c¸c doanh nghiÖp ®∙ nhËp khÈu vµ  ®∙ nép thuÕ theo th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan H¶i quan tríc ngµy  16/11/2004 th× vÉn thùc hiÖn nép thuÕ theo sè thuÕ ®∙ ®îc c¬  quan H¶i quan th«ng b¸o (kh«ng thùc hiÖn truy thu thuÕ hoÆc  hßan l¹i thuÕ). Tæng   côc   H¶i   quan   híng   dÉn   ®Ó   Côc   H¶i   quan   c¸c   tØnh,  thµnh phè thùc hiÖn thèng nhÊt./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2