Công văn 6263/BTC-NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Peter | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
5
download

Công văn 6263/BTC-NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6263/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6263/BTC-NSNN của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6263/BTC-NSNN V/v bố trí kinh phí mua biểu Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008 mẫu hộ tịch Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg; theo đó thực hiện miễn lệ phí hộ tịch khi đăng ký khai sinh (bao gồm khai sinh đúng hạn, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn); đăng ký kết hôn (bao gồm đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn); đăng ký khai tử (bao gồm đăng ký khai tử đúng hạn, đăng ký khai tử quá hạn, đăng ký lại việc khai tử); đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch. Để có biểu mẫu hộ tịch phát cho người dân khi thực hiện các công việc về hộ tịch được miễn thu lệ phí nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp chủ động bố trí kinh phí mua biểu mẫu hộ tịch từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện. Bộ Tài chính thông báo để Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và tổ chức thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ Tư pháp; (đã ký) - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Vụ Chính sách thuế; Nguyễn Công Nghiệp - Lưu: VT, Vụ NSNN.
Đồng bộ tài khoản