intTypePromotion=1

Công văn 627/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 627/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 627/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung hồ sơ hoàn thuế đối với NVLNK để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 627/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  627/TC H Q­K T T T  n g µ y  18 th¸ng 2 n¨ m  2000  Ò  viÖc H íng d É n  b æ  s u n g  h å  s¬ x Ðt h o µ n  thu Õ v ® èi   N V L N K   Ó  s¶n  u Êt h µ n g  x u Êt  h È u víi ® x k KÝnh   göi:   Côc  H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  Tæng  côc H¶i quan  nhËn  ® îc C«ng  v¨n sè  240  TC/TCT  ngµy  19/01/2000 cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  hoµn thuÕ  ®èi    víinguyªn  vËt liÖu  nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu. Theo        néi dung c«ng  nµy, ®Ó   v¨n    t¨ng cêng    qu¶n    lýhµng thùc xuÊt khÈu, chèng      gian lËn trèn thuÕ    g©y  thÊt  thu cho ng©n  s¸ch nhµ    níc.Tæng  côc H¶i  quan híng dÉn  thÓ  cô  mét  sè  ®iÓm   sau: nh    1. §èi víitr       êng  nguyªn    hîp  vËt liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt   khÈu: Yªu    cÇu  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh,thµnh    phè thùc hiÖn    viÖc hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu  theo ®óng  quy ®Þnh   i®iÓm   t¹  1g, môc     I phÇn     E Th«ng   sè  t 172/1998/TT/BTC  ngµy 22/12/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    ®ång    thêihíng  dÉn  doanh  nghiÖp    bæ sung  s¬  hå  xÐt  hoµn  thuÕ  "Chøng  thanh  tõ  to¸n c¸c      l« hµng xuÊtnhËp    khÈu" vµ      trùctiÕp kiÓm      trachøng    tõthanh        to¸nkhixÐt hoµn  thuÕ nhËp khÈu  cho doanh nghiÖp. 2. §èi víitr       êng  nguyªn    hîp  vËt liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt s¶n    phÈm   tiªuthô    trong níc sau        ®ã t×m  îc thÞ  êng  ®   tr xuÊt khÈu, s¶n      phÈm   îc xuÊt ®     khÈu      ra nícngoµi:   Yªu  cÇu  Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè thùc hiÖn    viÖc  hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu  theo  ®óng  quy  ®Þnh   i®iÓm   t¹  1g,  môc     I PhÇn  E  Th«ng   sè  t 172/1998/TT/BTC  ngµy 22/12/1998  cña    Bé Tµi  chÝnh  c¸c vµ    C«ng    3796/TCHQ­KTTT  v¨n sè  ngµy 14/7/1999,C«ng      v¨n 5317/TCHQ­KTTT  ngµy 20/9/1999,C«ng  sè    v¨n  66/TCHQ­KTTT   ngµy  6/01/200  cña  Tæng   côc  H¶i quan    ®ång    thêihíng  dÉn  doanh  nghiÖp   bæ sung  s¬  hå  xÐt  hoµn  thuÕ  "Chøng    tõ thanh        to¸n c¸c l« hµng  xuÊt khÈu"  trùctiÕp    vµ    kiÓm     trachøng    tõ thanh        to¸nkhixÐt hoµn  thuÕ  nhËp  khÈu cho  doanh  nghiÖp. 3.Trong qu¸ tr×nh kiÓm          traxem       xÐt gi¶iquyÕt hoµn thuÕ cho     ­ c¸c ®èi t îng trªn,    theo    néidung  C«ng    v¨n 240  TC/TCT  trªncña  TµichÝnh,Côc  nªu    Bé      H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc tiÕp  v¨n  cã  b¶n    ®Ò nghÞ  quan  c¬  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  phèikÕt      c¬  thùc hiÖn    hîp ®Ó cã  së    kiÓm    trasau th«ng quan    ®èi víi   êng      tr c¸c hîp hoµn  thuÕ nµy.NÕu       ph¸thiÖn  hµnh    cã  vigian lËn      trènthuÕ  th× xö      lýnghiªm  minh  theo ®óng    ph¸p luËthiÖn      hµnh.  Tæng  côc    H¶i quan  th«ng  ®Ó     b¸o  ®Ó Côc    H¶i quan    c¸ctØnh  thµnh  phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2