Công văn 627/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
88
lượt xem
5
download

Công văn 627/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 627/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 627/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n  c ña t æ n g  côc thu Õ  ­ b é  tµi c h Ý n h  sè 627    tct/nv5  n g µy  21 th¸ng  02 n¨ m  2003 v Ò  viÖc c h Ý n h  s¸ch thu Õ KÝnh   göi:Côc    thuÕ  Thµnh  phè  Néi Hµ  Tr¶ lêi  C«ng  v¨n sè 40712 CT/HTr ngµy 24/12/2002 cña Côc thuÕ  Thµnh  phè      viÖc    Hµ Néi vÒ  gi¶i®¸p chÝnh s¸ch thuÕ    cña C«ng    vÊn  ty T  kü  thuËtchuyÓn    giao c«ng    nghÖ  IBH (C«ng    tyIBH),Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  nh sau: 1. VÒ     nguyªn  t¾c, c¸c kho¶n          chi trùc tiÕp phôc  cho  vô  s¶n  xuÊt kinh     doanh  cña  C«ng    îch¹ch to¸nvµo    ty®       chiphÝ. C¸c    kho¶n    chinµy ®Òu   ph¶icã    ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p theo NghÞ  ®Þnh  sè 89/2002/N§­  ngµy  CP 7/11/2002  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh  viÖc      vÒ  in,ph¸thµnh,sö    dông,qu¶n      lý ho¸ ®¬n.    C¸c    chiphÝ  kh«ng  phôc  cho  vô  s¶n xuÊt kinh doanh      hoÆc     chiphÝ  kh«ng  ho¸ ®¬n,  cã    chøng    ho¸ ®¬n  tõ vµ    kh«ng   hîp ph¸p kh«ng  îch¹ch    ®   to¸n vµo    chi phÝ  khi x¸c    ®Þnh   thu nhËp  chÞu  thuÕ thu  nhËp doanh  nghiÖp  (TNDN). Trêng    hîp C«ng    ty IBH mêi chuyªn      gia níc ngoµi sang    lµm  viÖc    t¹i ViÖt Nam,      tuú theo môc  ®Ých  cña c«ng viÖc  phï hîp víitho¶  vµ        thuËn  trong  Hîp ®ång      víic¸c chuyªn gia nµy,c¸c kho¶n            chicho  chuyªn gia ph¶icã        chøng  tõ,ho¸ ®¬n        hîp ph¸p theo quy ®Þnh  ® îch¹ch    vµ    to¸nvµo  kho¶n môc    chiphÝ  nªu    t¹ Th«ng   i t13/2001/TT­ BTC  ngµy 8/3/2001 cña  TµichÝnh.   Bé    2. C¸c    kho¶n    chic«ng   t¸cphÝ cho  ngêi lao ®éng      cña  C«ng    ty nÕu cã  chøng      tõ hîp ph¸p,®∙  îc®¹idiÖn  thÈm    ®     cã  quyÒn  cña  C«ng    duyÖt  ­ typhª  ® îctÝnh    vµo    chiphÝ    x¸c®Þnh   thu nhËp chÞu  thuÕ TNDN.  Riªng tiÒn phô      cÊp  l tró trong    u    thêigian  c«ng    îc tÝnh  ®i  t¸c®   vµo    chi phÝ      ®Ó x¸c ®Þnh   thuÕ  TNDN   kh«ng  îcvîtqu¸ møc  ®       phô cÊp u      l tróvîtquy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i t94/1998/ TT­BTC  ngµy    30/6/1998 cña  TµichÝnh.Møc    Bé      phô cÊp u      l tróvîtquy  ®Þnh  nµy  h¹ch to¸nvµo        chiphÝ  tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng      cña C«ng    ph¶itÝnh  tyvµ    vµo  thu nhËp    chÞu thuÕ    thu nhËp    c¸nh©n  cña ngêilao®éng.     3. Chi phÝ      thuªkh¸ch s¹n,nhµ  cho        ë  ngêi níc ngoµilµ Tæng           Gi¸m  ®èc  vµ Gi¸m  ®èc  thuËtcña  kü    C«ng    ty nÕu  îcnªu    ®   râ trong Hîp    ®ång    lao ®éng  ký gi÷a c«ng                tyvíi phïhîp víi hä, ph¸p      luËtlao ®éng        ®èi víi doanh  c¸c nghiÖp  thµnh    ho¹t®éng  lËp vµ    theo  LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖtNam,    îctÝnh       i   sÏ®   lµ chi phÝ    hîp    lý trong n¨m  cña C«ng    ty theo híng dÉn  i®iÓm     t¹  b3, môc     I.2, phÇn  haiTh«ng   13/2001/TT­ thø    tsè  BTC     nãitrªn. 4. Theo híng dÉn  t¹ ®iÓm  b5, môc  I.2, i  phÇn  thø hai Th«ng t sè  13/2001/TT­ BTC           nãitrªnth× c¸c kho¶n    chiphÝ  dÞch  mua   vô  ngoµi(®iÖn,n­     íc. .ph¶icã  . )   chøng        tõhîp lÖ.C¸c    chiphÝ    thuªnhµ,®iÖn, nícph¶icã            ho¸ ®¬n  mang    tªn C«ng     vÊn  thuËt chuyÓn  ty t kü    giao C«ng nghÖ  IBH th×    îc míi ®   h¹ch to¸nvµo        chiphÝ cña C«ng ty. 5. Theo    híng dÉn  i   t¹ ®iÓm     3.13,môc  .2    II , phÇn  Th«ng   122/2000/ B  tsè  TT­BTC  ngµy 29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    th× dÞch  t vô   vÊn    lµ ®èi  îng t   chÞu thuÕ suÊtthuÕ    GTGT   10%.
  2. 2 Ho¹t®éng    chuyÓn  giao c«ng nghÖ   phÇn  Ò m   vµ  m m¸y tÝnh,trõphÇn      mÒ m  xuÊt khÈu thuéc ®èi  îng  t kh«ng chÞu  thuÕ GTGT  theo híng dÉn    t¹i ®iÓm     23,môc  , II phÇn  Th«ng   122/2000/TT­   A  tsè  BTC     nãitrªn. Tæng  côc  ThuÕ         tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  Thµnh  phè  Néi biÕt. Hµ   
Đồng bộ tài khoản