Công văn 6302/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Công văn 6302/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6302/TC/CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng áp dụng Thông tư số 118/2003/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6302/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH Sè 6302/TC/CST NGµY 25 TH¸NG 5 N¡M 2005 VÒ VIÖC §èI T¦îNG ¸P DôNG TH¤NG T¦ Sè 118/2003/TT-BTC KÝnh - C¸c Bé, c¬ quan nganh Bé, c¬ quan thuéc göi: ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc T¦ C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§-CP ngµy 06/06/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th ¬ng m¹i (GATT); Theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 2, môc I Th«ng t sè 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 cña Bé Tµi ChÝnh híng dÉn thùchiÖn NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§-CP cña ChÝnh phñ; Trªn c¬ së ý kiÕn cña Bé Th¬ng m¹i t¹i C«ng v¨n sè 0496/TM-XNK ngµy 13/05/2005 vÒ danh s¸ch c¸c níc ¸p dông trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo GATT cho hµng ho¸ nhËp khÈu cña ViÖt Nam; Bé Tµi chÝnh xin th«ng b¸o bæ sung ®èi tîng ®îc ¸p dông th«ng t sè 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh lµ hµng ho¸ nhËp kÈhu cã xuÊt xø tõ Isarel. Th«ng b¸o nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®¨ng ký cho c¬ quan h¶i quan tõ ngµy 13/05/2005./.
Đồng bộ tài khoản