intTypePromotion=1

Công văn 6313/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
86
lượt xem
3
download

Công văn 6313/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6313/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6313/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc H¶i quan Sè 6313/TCHQ/PC  ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn sö dông  mÉu Ên chØ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003, ChÝnh phñ ®∙ ban hµnh NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   n¨m   2002,   trong khi chê  Bé  híng dÉn thùc hiÖn mét sè  néi dung cña   NghÞ   ®Þnh. §Ò   ®¶m b¶o thùc hiÖn thèng nhÊt mÉu  Ên chØ tè   tông hµnh chÝnh phï  hîp víi quy  ®Þnh; Tæng côc t¹m thêi   híng dÉn sö  dông mÉu  Ên chØ xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh   trong lÜnh vùc qu¶n lý Nhµ níc vÒ h¶i quan nh sau: 1. Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè  vÉn sö  dông c¸c mÉu  Ên   chØ   ®∙  ban  hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  318/1997/Q§­ TCHQ   ngµy   16/12/1997   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   681/2000/Q§­TCHQ  ngµy   13/12/2000   cña   Tæng   côc   trëng   Tæng   côc   H¶i   quan  trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   Nhµ   níc   vÒ   h¶i   quan   theo   thÈm  quyÒn. 2. Tuy nhiªn, khi sö  dông mÉu biªn b¶n vi ph¹m hµnh  chÝnh vÒ  h¶i quan (mÉu BB­HC1) cÇn lu  ý: Trêng hîp ngêi  lËp biªn b¶n vi ph¹m kh«ng cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t th×  sau  khi ký ghi râ hä tªn vµo biªn b¶n ®∙ lËp ph¶i chuyÓn ngay   cho c¸n bé cã thÈm quyÒn xö ph¹t lµ cÊp trªn cña ng êi lËp  biªn   b¶n   ®Ó   ký   vµ  ghi  râ   hä   tªn   vµo   biªn   b¶n.  NÕu  xÐt  thÊy cÇn thiÕt th×  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t tiÕn hµnh  x¸c minh tríc khi ký biªn b¶n; trêng hîp nµy t¹i phÇn ng­ êi lËp biªn b¶n sÏ  cã  hai ch÷  ký, mét cña ngêi lËp biªn  b¶n vµ  mét cña ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh vÒ h¶i quan. Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   nÕu   cã   víng   m¾c,   Côc   H¶i  quan tØnh, thµnh phè  b¸o c¸o vÒ  Tæng côc  ®Ó  cã  chØ  ®¹o  gi¶i quyÕt.
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản