Công văn 6313/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Công văn 6313/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6313/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình chất lượng các công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6313/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6313/VPCP-KTN V/v tình hình chất lượng các Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2008 công trình xây dựng Kính gửi: Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng Xét đề nghị của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tại công văn số 60/BC-HĐNTNN ngày 03 tháng 9 năm 2008 báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức kiểm tra, nghiệm thu trong 7 tháng đầu năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu trong năm 2008; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương theo dõi, giám sát chặt chẽ việc khắc phục các sự cố nghiêm trọng ở các công trình trọng điểm, đặc biệt là sự cố ở một số công trình được dư luận quan tâm, như hồ chứa nước Cửa Đạt, hầm dìm Thủ Thiêm... và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: XD, GTVT, NN&PTNT, QP, CT; - UBND tỉnh Thanh Hóa; (Đã ký) - UBND Thành phố HCM; - Các Tập đoàn kinh tế, các TCT 90,91; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng; Phạm Văn Phượng các Vụ: TH, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (3).
Đồng bộ tài khoản