Công văn 6333/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
8
download

Công văn 6333/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6333/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh công tác xây dựng và áp giá tính thuế hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6333/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh – tæng côc h¶i quan Sè 6333/TCHQ-KTTT ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2003 vÒ viÖc ChÊn chØnh c«ng t¸c x©y dùng vµ ¸p gi¸ tÝnh thuÕ hµng nhËp khÈu KÝnh göi: - §/c Côc trëng Côc h¶i qu¶n c¸c tØnh, thµnh phè Qua xem xÐt c¸c quyÕt ®Þnh x©y dùng gi¸ cña c¸c Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng vµ b¸o c¸o chÊp nhËn chøng minh tÝnh trung thùc kh¸ch quan cña møc gi¸ ghi trªn hîp ®ång. Tæng côc H¶i quan yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè khÈn tr¬ng thùc hiÖn: 1. Qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c néi dung híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 2959/TCHQ-KTTT ngµy 24/6/2003; C«ng v¨n sè 1759/TCHQ-KTTT ngµy 22/4/2003 cña Tæng côc H¶i quan trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ¸p gi¸ tÝnh thuÕ còng nh viÖc xem xÐt hå s¬ chøng minh tÝnh trung thùc kh¸ch quan cña doanh nghiÖp. 2. Ngoµi c¸c néi dung t¹i hai v¨n b¶n nªu trªn, cÇn chó ý thùc hiÖn mét sè néi dung träng t©m sau ®©y: - Khi ban hµnh quyÕt ®Þnh x©y dùng gi¸ bæ sung, ph¶i ghi râ thêi ®iÓm hiÖu lùc cña quyÕt ®Þnh theo ®óng híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 2959/TCHQ-KTTT ngµy 24/6/2003 cña Tæng côc H¶i quan. - Kh«ng håi tè ®èi víi c¸c l« hµng ®¨ng ký tê khai tríc thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña quyÕt ®Þnh gi¸ x©y dùng bæ sung. - Khi x©y dùng gi¸ tÝnh thuÕ, ph¶i tuyÖt ®èi tu©n thñ theo tr×nh tù 4 ph- ¬ng ph¸p ®· híng dÉn vµ dõng ngay t¹i ph¬ng ph¸p ®· cã ®ñ th«ng tin ®Ó x©y dùng ®îc møc gi¸. Nghiªm cÊm viÖc ®¶o lén c¸c ph¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ khi ®· cã ®ñ th«ng tin nh»m môc ®Ých g©y khã kh¨n, phiÒn hµ cho doanh nghiÖp hoÆc tiªu cùc mãc nèi víi doanh nghiÖp g©y thÊt thu ng©n s¸ch nhµ níc (VD: hµng ®· cã gi¸ t¬ng tù nhng l¹i chuyÓn sang ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t gi¸ b¸n lÎ ®Ó x©y dùng gi¸; hoÆc chuyÓn sang ph¬ng ph¸p x©y dùng gi¸ theo gi¸ hîp ®ång). - §èi víi c¸c trêng hîp ph¶i x©y dùng gi¸ trªn c¬ së gi¸ ghi trªn hîp ®ång th× xem xÐt vµ cho ph©n lo¹i nh÷ng l« hµng cã nghi ngê gian lËn th¬ng m¹i ®Ó x¸c minh lµm râ hoÆc chuyÓn bé phËn kiÓm tra sau th«ng quan xö lý. Nghiªm cÊm viÖc kÐo dµi thêi gian x©y dùng gi¸ g©y khã kh¨n cho doanh nghiÖp ®Ó mÆc c¶, tiªu cùc; ®ång thêi kh«ng ®îc l¹m dông viÖc x©y dùng gi¸ dùa trªn c¬ së gi¸ ghi trªn hîp ®ång g©y thÊt thu cho ng©n s¸ch nhµ níc. - Niªm yÕt c«ng khai c¸c v¨n b¶n x©y dùng gi¸, chøng minh tÝnh trung thùc kh¸ch quan cña møc gi¸ ghi trªn hîp ®ång t¹i trô së c¸c Côc H¶i quan, Chi côc h¶i quan n¬i doanh nghiÖp ®Õn lµm thñ tôc h¶i quan. 3. Tæ chøc lu©n chuyÓn th«ng tin x©y dùng gi¸ trong thêi gian nhanh nhÊt gi÷a c¸c Chi côc ®Ó ®¶m b¶o quyÕt ®Þnh x©y dùng gi¸ gi÷a c¸c Chi côc
  2. 2 trùc thuéc trong ph¹m vi Côc H¶i quan ®îc thèng nhÊt ®ång thêi b¸o c¸o lªn Tæng côc (Vô KiÓm tra thu thuÕ XNK) theo quy ®Þnh. 4. NhËn ®îc c«ng v¨n nµy, yªu cÇu Côc trëng Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè qu¸n triÖt ®Õn tõng c¸n bé, chiÕn sü lµm c«ng t¸c x©y dùng vµ ¸p gi¸ tÝnh thuÕ. N¬i nµo, ®Þa ph¬ng nµo cã c¸n bé vi ph¹m th× Côc trëng Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng côc trëng. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè biÕt vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản