Công văn 64/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
1
download

Công văn 64/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 64/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc thực hiện việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo qui định tại QĐ 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 64/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64 /BXD-QLN ------------------------ V/v: Thực hiện việc hỗ trợ người có công với Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009 cách mạng cải thiện nhà ở theo qui định tại QĐ 117/2007/QĐ-TTg của TTCP. Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 414/SXD-VL&QLN ngày 15/4/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn đối với việc cấp kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Về nguyên tắc, việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho đối tượng là cán bộ Tiền khởi nghĩa theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg phải được thực hiện đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng, tránh bỏ sót, gây thiệt thòi cho người thuộc diện hỗ trợ. Đối với trường hợp đến nay sau khi rà soát, thống kê mà phát sinh thêm đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg thì đề nghị có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị cấp bổ sung kinh phí để thực hiện việc hỗ trợ. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ cải thiện nhà ở cho cán bộ Tiền khởi nghĩa theo đúng quy định tại Quyết định 117/2007/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ - Lưu: VP, QLN. VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN đã ký Nguyễn Mạnh Hà
Đồng bộ tài khoản