Công văn 6412/TC-TCĐN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Công văn 6412/TC-TCĐN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6412/TC-TCĐN của Bộ Tài chính về việc xác nhận dự án sử dụng vốn ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6412/TC-TCĐN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  s è  6412 T C/T C § T  n g µ y 9 th¸ng 7 n¨ m  2001  c v Ò   Ö c x¸c  h Ë n  d ù  ¸n s ö   ô n g  v è n  D A vi n d O K Ý nh   öi:­Bé   ©y  ùng  g    X d (Ban  QLDAPTCTN) Tr¶  êi l  C«ng    è  v¨n s 392/DACTN   µy  ng 27/6/2001  ña  c Ban Qu¶n  ýdù    l   ¸n Ph¸ttr ÓncÊp   i   tho¸t íc(Bé  ©y  ùng),Bé  µichÝnh    Ën       n X d   T  x¸cnh nh sau: C¸c  ù  sau  µ c¸c dù  cã  ö  ông  èn  ç  îph¸ttr Ón chÝnh  d ¸n  l     ¸n  s d v h tr    i   thøc  (ODA) theo  ×nh  h thøc vay  î nícngoµi® îcng©n  n       s¸ch nhµ  íc®Ç u      n  ttheo  ¬  c chÕ   kh«ng  µn    ét  Çn: ho tr¶m ph ­ Dù       ¸n Thø  Êt C Êp  ícvµ  Ö   nh   n   v sinh 6  µnh  è,thÞ      th ph   x∙vay  èn  ©n   v Ng hµng Ph¸ttr Ón Ch ©u     i   ¸ (ADB) theo  Öp  nh  Hi ®Þ vay  è  s 1361­VIE(SF) ký  µy    ng 15/9/1995 ®Ó   u      ®Ç tcho    µnh  è,thÞ      c¸c th ph   x∙:Th¸iNguyªn,Thanh    Ho¸,Nha     Trang,Phan  Õt,Long    Thi   Xuyªn,Pleiku; µ    v ­ Dù   Thø    Êp   íc vµ  Ö     ¸n  haiC n   v sinh 7  µnh  è, thÞ      th ph   x∙ vay  èn  ©n   v Ng hµng Ph¸ttr Ón Ch ©u     i   ¸ (ADB)  theo  Öp  nh  Hi ®Þ vay  è  s 1514­VIE(SF) ký  µy    ng 11/6/1997    u    cho    µnh  è, thÞ    ®Ó ®Ç t c¸c th ph   x∙:Tuyªn Quang, Ninh  ×nh, B   Vinh,§ång  íi,   H  §«ng  µ,  ×nh  Ën, B Õ n   HB Thu   Tre. Bé  µichÝnh    T  xinth«ng    b¸o.
Đồng bộ tài khoản