Công văn 642/CP-KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
309
lượt xem
2
download

Công văn 642/CP-KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 642/CP-KTTH của Chính phủ về việc người cư trú là công dân Việt Nam chuyển ngoại tệ ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích đã quy định tại Nghị định 63/1998/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 642/CP-KTTH của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  692/CP­K T T H  n g µ y  01 th¸ng 8 n¨ m   2001  v Ò  vi Ö c n g êi c  tró lµ c«n g  d © n  Vi Ö t N a m   h u y Ó n   c n g o ¹i Ö  ra n íc n g o µ i  ö  d ô n g  v µ o  c¸c m ô c  ® Ý c h    t s ® ∙ q u y  ® Þ n h  t¹i g h Þ   Þ n h  63/1998/N§­C P  N ® K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt Nam g  h Nh n     X Ðt ®Ò  nghÞ  cña Ng ©n  hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  t¹ C«ng  v¨n sè  i 404/NHNN­QLNH   µy  th¸ng 5  ng 02    n¨m 2001  Ò   Öc  êic  ólµc«ng  ©n   v vi Ng   tr     d ViÖt Nam     chuyÓn  ¹itÖ  níc ngoµi sö  ông  µo    ôc  ch  ∙    ngo   ra     d v c¸c m ®Ý ® quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  è  ti   ®Þ s 63/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 17    n¨m 1998,  ñ íng   Th t ChÝnh  ñ  ã    Õn    ph c ý ki nh sau: 1. V Ò     nguyªn t¾c,cho  Ðp  êic  ólµ c«ng  ©n  Öt Nam   ã  ¹i     ph Ng   tr     d Vi   c ngo   tÖ  öitiÕtkiÖm  g    hoÆc   ¹itÖ  ùcÊtgi÷® îcchuyÓn  Òn ra nícngoµikhicã  ngo   t         ti          nhu  Çu  ö  ông  ¹itÖ  µo    ôc  ch  c sd ngo   v c¸c m ®Ý theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh   ®Þ sè  63/1998/N§­   µy  th¸ng8  CP ng 17    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2. Giao  èng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt  Th ®è Ng h Nh n   Nam  quy  nh   ô  Ó  ®Þ c th viÖc chuyÓn  Òn  ña  êi c  ólµ c«ng  ©n  Öt Nam   ti c Ng   tr     d Vi   nªu  ¹  iÓ m   trªn ti ® 1    ®©y.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản