Công văn 642/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
1
download

Công văn 642/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 642/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục và vốn đầu tư năm 2007 cho dự án Nhà Quốc hội và Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 642/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 642/TTg-KTTH Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2007 V/v bổ sung danh mục và vốn đầu tư năm 2007 cho dự án Nhà Quốc hội và Bảo tàng Lịch sử quốc gia Kính - Bộ Xây dựng; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 618/BXD-KHTK ngày 30/3/2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2702/BKH-KCHT&ĐT ngày 20/4/2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 6083/BTC-ĐT ngày 9/5/2007 về việc bổ sung danh mục và vốn đầu tư năm 2007 cho dự án Nhà Quốc hội và Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý bổ sung 2 dự án Nhà Quốc hội và Bảo tàng Lịch sử quốc gia vào danh mục thuộc kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 của Bộ Xây dựng. - Điều chuyển 75 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2007 không thực hiện hết của dự án Trung tâm Hội nghị quốc gia sang dự án Nhà Quốc hội. - Bộ Tài chính ứng trước 100 tỷ đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 cho Bộ xây dựng để triển khai dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 cho Bộ xây dựng để hoàn trả ngân sách số vốn tạm ứng trên. 2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn bổ sung và tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg, PTT Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Website CP; Các Vụ: CN, VX; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, KTTH (3b), Nguyện (15b)
Đồng bộ tài khoản