Công văn 644/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Công văn 644/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 644/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc báo cáo về các trường hợp nhà đất đưa vào công tư hợp doanh theo chính sách quản lý nhà đất trước đây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 644/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 644/BXD-QLN ------------------ V/v: báo cáo về các trường hợp nhà đất Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009 đưa vào công tư hợp doanh theo chính sách quản lý nhà đất trước đây Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Theo chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước đây, những trường hợp đưa nhà đất vào công tư hợp doanh thì được Nhà nước định giá và mỗi năm chủ nhà sẽ được trả dần với mức từ 6% đến 8% giá trị tài sản (gọi là tiền định tức đồng niên) cho đến khi được thanh toán hết số tiền này. Hiện nay, nhiều trường hợp đã được thanh toán hết tiền định tức đồng niên. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đến ngày 01/7/2004 (ngày Nghị quyết 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội có hiệu lực thi hành) chủ nhà vẫn chưa được thanh toán hoặc đã được thanh toán nhưng chưa nhận hết số tiền này và có đơn đề nghị tiếp tục được thanh toán. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, thống kê các trường hợp nhà đất thuộc diện nêu trên để báo cáo Chính phủ quyết định hướng xử lý, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện một số công việc sau đây: 1. Rà soát, thống kê danh sách các trường hợp nhà đất đưa vào hợp doanh theo các chính sách trước đây (có biểu mẫu kèm theo). 2. Đề xuất phương thức xử lý: Bộ Xây dựng dự kiến phương thức thanh toán đối với những trường hợp chưa nhận hết số tiền định tức đồng niên như sau: - Phương án 1: Quy đổi số tiền chưa nhận đủ trước đây ra thóc và thực hiện thanh toán theo giá thóc hiện nay. - Phương án 2: Quy đổi ra vàng và thanh toán bằng tiền theo giá vàng tại thời điểm thanh toán. - Phương án 3: áp dụng như trường hợp thanh toán tiền trưng mua nhà theo quy định tại Điều 6 của Nghị quyết 755/2005/NQ-UBTVQH11. Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố gửi báo cáo số liệu và đề xuất hướng xử lý về Bộ Xây dựng số 37 – Lê Đại Hành – Hà Nội trước ngày 15/5/2009 (Số Fax: 04.38215208). Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ theo điện thoại số: 04.39746478./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố; đã ký - Lưu: VP, QLN. Nguyễn Trần Nam
Đồng bộ tài khoản