Công văn 6442/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Công văn 6442/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6442/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế đối với hàng nhập khẩu phục vụ sửa chữa tàu biển nước ngoài trong thời gian neo đậu tại Cảng biển Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6442/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 6442/TC/TCT ngµy 10 th¸ng 07 n¨m 2001 vÒ viÖc ThuÕ ®èi víi hµng nhËp khÈu phôc vô söa ch÷a tµu biÓn níc ngoµi trong thêi gian neo ®Ëu t¹i C¶ng biÓn ViÖt Nam KÝnh göi: - Tæng côc H¶i quan - Bé Th¬ng m¹i Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc C«ng v¨n ngµy 04/05/2001 cña ®¹i lý Hµng h¶i Nha Trang vÒ viÖc thuÕ ®èi víi trang thiÕt bÞ kü thuËt dù phßng, b¶o hé lao ®éng, thiÕt bÞ, c«ng cô thuéc trang bÞ cña tµu nh tivi, video, thùc phÈm... nhËp khÈu phôc vô söa ch÷a tµu biÓn níc ngoµi trong thêi gian neo ®Ëu t¹i ViÖt Nam. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/08/1993; sè 94/1998/ N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; Th«ng t sè 172/1998/TT/BTC ngµy 22/12/1998 cña Bé Tµi chÝnh, th×: - §èi víi hµng nhËp khÈu lµ thiÕt bÞ, phô tïng, trang thiÕt bÞ, c«ng cô cña tµu biÓn níc ngoµi ®Ó söa ch÷a trong thêi gian neo ®Ëu t¹i c¶ng biÓn ViÖt Nam, sau ®ã t¸i xuÊt khÈu theo tµu th× thùc hiÖn chÕ ®é thuÕ nhËp khÈu theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 2351 TC/TCT ngµy 09/06/2000 cña Bé Tµi chÝnh. - §èi víi hµng nhËp khÈu nhng kh«ng t¸i xuÊt khÈu theo tµu, tiªu dïng t¹i ViÖt Nam th× ph¶i nép sè thuÕ nhËp khÈu vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c theo quy ®Þnh cña c¸c LuËt thuÕ hiÖn hµnh. Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ Tæng côc H¶i quan phèi hîp chØ ®¹o Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè vµ c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản