Công văn 6484/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
6
download

Công văn 6484/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6484/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ về việc mức phí bảo lãnh Chính phủ áp dụng cho các dự án chưa được xác định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6484/VPCP-KTTH Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6484/VPCP-KTTH V/v mức phí bảo lãnh Chính Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2007 phủ áp dụng cho các dự án chưa được xác định Kính gửi: Bộ Tài chính Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 14310/BTC-TCĐN ngày 23 tháng 10 năm 2007) về việc phí bảo lãnh áp dụng cho các dự án chưa được xác định mức phí, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Bộ Tài chính áp dụng mức phí bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp là 0,5%/năm tính trên dư nợ vay cho các dự án được cấp bảo lãnh Chính phủ từ khi ban hành Quyết định số 233/1999/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 1999 đến trước thời điểm ban hành Quyết định số 272/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được xác định mức phí cụ thể. 2. Bộ Tài chính tính toán và thông báo thu hồi phí bảo lãnh phải nộp của các doanh nghiệp đối với các trường hợp nêu trên. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg, các Phó TTg; PHÓ CHỦ NHIỆM - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, (Đã ký) Website CP, các Vụ CN, QHQT, TH; - Lưu: VT, KTTH (3). 18 Nguyễn Quốc Huy
Đồng bộ tài khoản