Công văn 65/KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
7
download

Công văn 65/KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 65/KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 65/KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  K h o a  häc C « n g  n g h Ö  vµ M «i tr g  sè 65/K C M   ên n g µy  10 th¸ng 01 n¨ m  1997  Ò  viÖc    u û   á  T h « n g   v h b t 1708/K H K T­T§ C  v Ò  kiÓ m  tra h µ n g   o¸ xu Êt kh È u   h KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan, Ngµy  12/12/1989    Uû ban  Khoa  häc  Kü   vµ  thuËt Nhµ       níc ban  hµnh  Th«ng   1708/KHKT­T§C   tsè  híng dÉn    thùc hiÖn    quy ®Þnh  cña    Héi ®ång  Bé  tr ëng  chÕ    tæ  vÒ  ®é vµ  chøc  qu¶n      lýho¹t®éng  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  (phÇn  qu¶n    lýchÊtl    îng hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu).Trong  quy    ®ã  ®Þnh  viÖc  kiÓm     trachÊt l        îng ®èi víihµng    ho¸ xuÊt khÈu    bao  gåm  viÖc    tù kiÓm       tra,x¸c nhËn  chÊt l cña  chøc   îng  tæ  kinh doanh    xuÊt,nhËp    khÈu  viÖc  vµ  lµm  dÞch  vô kiÓm    trachÊt l    îng hµng    ho¸ xuÊt khÈu    nÕu  doanh  nghiÖp  kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    ®Ó thùc hiÖn    viÖc    tù kiÓm       tranãi trªn.Theo    Th«ng  t nµy, c¸c ®¬n      vÞ  muèn    tù kiÓm       tra,x¸c nhËn  chÊt l hoÆc    îng  lµm  dÞch  kiÓm     vô  trachÊt l    îng hµng  ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  ph¶i ®¨ng  t¹    ký  iTæng   côc  Tiªu chuÈn  l   §o êng  ChÊt îng. l Ngµy  08/12/1995,ChÝnh    phñ    ra NghÞ  ®Þnh  86/CP  sè  Quy ®Þnh  ph©n  c«ng  tr¸chnhiÖm     qu¶n    lý nhµ      níc vÒ chÊt l hµng   îng  ho¸.Sau    Khoa    ®ã Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  phèi hîp      ra  vµ  tr ®∙    víic¸c Bé  Th«ng   li   vµ  t ªnBé  Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  ph¶ikiÓm       tranhµ    chÊt l   níc vÒ   îng cã  hiÖu      lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 01  01    n¨m  1997. Theo      c¸c quy ®Þnh  nµy,  viÖc qu¶n    lýnhµ    chÊt l hµng  níc vÒ   îng  ho¸  xuÊt,nhËp    khÈu  chØ tËp trung  vµo  danh  1  môc ph¶ikiÓm      tranhµ    chÊtl nícvÒ   îng. Hµng  n¨m  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr phèi hîp        víic¸c Bé  qu¶n    lý chuyªn ngµnh  c«ng  Danh  bè  môc  hµng ho¸  xuÊt,nhËp    khÈu ph¶i  kiÓm     trachÊt l vµ   îng  chØ   ®Þnh    quan  c¸c c¬  thùc hiÖn    nhiÖm   nµy  vô  theo  mét quy  ®Þnh  thèng nhÊt  Bé  do  Khoa  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  vµ  tr ban  hµnh (QuyÕt  ®Þnh  2579/Q§­ T§C ngµy  th¸ng 10  28    n¨m  1996 cña  ®∙  Bé  ban  hµnh Danh  môc  cho n¨m  1997). Nh vËy  chØ   c¸c  cã  hµng ho¸  n»m  trong danh môc     míi ph¶i chÞu    sù  kiÓm    so¸tcña  quan  c¬  nhµ    chÊt l   nícvÒ   îng,cßn  nh÷ng  hµng    ho¸ n»m   ngoµi   danh môc        nãitrªnc¸cdoanh  nghiÖp  xuÊt,nhËp    khÈu    tù chÞu  tr¸chnhiÖm   ­   tr íckh¸ch hµng      cña m×nh. ViÖc gi¸m ®Þnh  chÊt l    îng theo    hîp ®ång  ¬ng    th m¹i phô thuéc vµo    tho¶ thuËn    gi÷a ngêixuÊtkhÈu  nhËp        vµ  khÈu hµng  ho¸. V× vËy,viÖc    qu¶n    lýchÊt l    îng ®èi    víihµng    ho¸ xuÊt khÈu    theo  chÕ  c¬  cña Th«ng   1708      t nãi trªn (bao gåm  viÖc  kiÓm       tù  tra x¸c nhËn hoÆc  lµm  dÞch  kiÓm    vô  tra)kh«ng  cßn    phïhîp. Ngµy 10/01/1997  Khoa  Bé  häc, C«ng    nghÖ   M«i  êng  ra  vµ  tr ®∙  QuyÕt  ®Þnh  70/Q§­ sè  T§C huû  Th«ng   bá  t1708/KHKT­T§C    nãitrªn. Nh  vËy,tõ ngµy      01/01/1997 chØ nh÷ng  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  n»m   trong Danh    môc ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh 2579/Q§­ T§C  ngµy  th¸ng 10  28    n¨m  1996  ph¶icã    giÊy    x¸c nhËn    ®¹t chÊt l    îng cña    quan  c¸c c¬  kiÓm     tranhµ  níc ® îc chØ      ®Þnh    ®Ó lµm  tôc th«ng  thñ    quan, cßn      c¸c hµng    ho¸ n»m  ngoµi  Danh  môc  nµy kh«ng  cÇn  giÊy x¸cnhËn  cã      chÊt l    îng hµng xuÊtkhÈu    cña    c¸c
  2. 2 ®¬n  tù kiÓm       vÞ    tra,x¸c nhËn hoÆc  lµm dÞch  kiÓm           vô  tranãi trªn®Ó lµm  thñ tôcth«ng      quan  Th«ng   nh  t1708  quy  ®∙  ®Þnh. Xin th«ng        b¸o ®Ó Quý  Tæng  côc  biÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản