Công văn 650/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
24
lượt xem
2
download

Công văn 650/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 650/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất CEPT của mặt hàng clinker cho năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 650/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc  ¶i q u a n  sè 650/tchq­kttt  c ­ t h   n g µy  19 th¸ng 2 n¨ m  2003 v Ò   viÖc thu Õ  s u Êt ce pt  c ña m Æ t  h µ n g  clinker h o  n¨ m  2003  c KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè Tæng  côc H¶i quan nhËn  ® îc C«ng  v¨n sè 1076/TC­ QHQT  ngµy  29/1/2003 cña  TµichÝnh  viÖc    Bé    vÒ  thuÕ suÊt CEPT     cña  Æt   m hµng  clinker   cho n¨m  2003, tiÕp theo C«ng  v¨n sè 383/TCHQ­KTTT  ngµy 24/1/2003,   Tæng  côc    H¶i quan  híng dÉn      bæ sung thùc hiÖn    thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  u    ®∙iCEPT     tõ1/1/2003 ®èi víi Æt         m hµng clinkercô    thÓ  sau: nh  Tõ 1/1/2003,m Æt     hµng  clinkertr¾ng    thuéc  sè  m∙  2523.10.10 vµ  Æt     m hµng clinkerlo¹ kh¸cthuéc m∙  2523.10.90,® îctiÕp tôc¸p dông    i       sè            thuÕ suÊt   thuÕ nhËp  khÈu  ®∙iCEPT   u    theo QuyÕt  ®Þnh  130/2002/Q§­ sè  BTC  ngµy  8/10/2002 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  viÖc    Bé    vÒ  bæ sung    thuÕ  tªnvµ  suÊt cña    mét  m Æt   sè  hµng thuéc nhãm   2523 vµo Danh  môc  hµng  ho¸  thuÕ  vµ  suÊt   cña ViÖt Nam       ®Ó thùc hiÖn    HiÖp  ®Þnh  ®∙ithuÕ  u    quan  hiÖu    cã  lùc chung  (CEPT)  cña      c¸c níc ASEAN  cho  n¨m 2002, cho    ®Õn     NghÞ   khicã  ®Þnh    míi cña ChÝnh  phñ ban  hµnh  danh  môc  hµng    ho¸ thùc hiÖn    CEPT  n¨m 2003. §iÒu kiÖn  îc hëng  ®   thuÕ suÊt CEPT   c¸c quy  vµ    ®Þnh  kh¸c ® îc thùc       hiÖn theo Th«ng   47/2002/TT­ tsè  BTC  ngµy 28/5/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    vµ  c¸cquy    ®Þnh  hiÖn  hµnh. Tæng   côc H¶i quan th«ng b¸o      ®Ó c¸c Côc  H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn    ®ång    thêith«ng    b¸o,híng dÉn  i     t¹ c¸c ®iÓm     lµm        thñ tôc h¶i quan      ®Ó c¸c doanh nghiÖp    râ.Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c         cã    c¸c ®¬n  ph¶n    vÞ  ¸nh    ®Ó Tæng   côc    H¶i quan phèi hîp      quan    víic¸c c¬  chøc  n¨ng tr×nh Bé      TµichÝnh  xem      xÐt gi¶iquyÕt.
Đồng bộ tài khoản