Công văn 6622/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 6622/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6622/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, thực hiện các biện pháp phòng, chống động đất cho các công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6622/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6622/VPCP-KTN V/v rà soát, thực hiện các biện Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008 pháp phòng, chống động đất cho các công trình xây dựng Kính - Bộ Xây dựng; gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 1915/BXD-GĐ ngày 22/9/2008 về việc chủ động phòng chống động đất và hạn chế các thiệt hại gây ra cho người và các công trình xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện, ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng và chống động đất cho các công trình xây dựng; rà soát, kiểm tra và đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kháng chấn trong xây dựng của các địa phương; đề xuất các giải pháp bảo đảm an toàn cho các công trình chưa đáp ứng yêu cầu kháng chấn, đặc biệt là đối với các công trình công cộng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 2. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3989/VPCP-KTN ngày 18/6/2008, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho các công trình xây dựng trên địa bàn. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT.BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, các PTTg CP; - Các Bộ: KH&CN, CT, GTVT, TN&MT, (Đã ký) NN&PTNT, VHTT&DL, GD&ĐT, QP; - VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Văn Trọng Lý các Vụ: TH, KTTH, ĐP, NC, TTĐT; - Lưu: Văn thư, KTN (5)
Đồng bộ tài khoản