Công văn 6659/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
21
lượt xem
3
download

Công văn 6659/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6659/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện đề án mở rộng uỷ nhiệm thu đối với Uỷ ban nhân dân xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6659/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 6659 TC/TCT ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ viÖc thùc hiÖn ®Ò ¸n më réng UNT ®èi víi UBND x· KÝnh göi: UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thùc hiÖn NghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø 5 Ban chÊp hµnh Trung ¬ng kho¸ IX vÒ ®æi míi vµ n©ng cao chÊt lîng hÖ thèng chÝnh thÞ ë c¬ së x·, ph- êng, thÞ trÊn vµ yªu cÇu c¶i tiÕn c«ng t¸c thu nép thuÕ. Thêi gian qua, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh cho mét sè ®Þa ph¬ng triÓn khai thÝ ®iÓm uû nhiÖm thu ®èi víi UBND x·. Theo c¸c quyÕt ®Þnh nµy, c¬ quan thuÕ ®îc trÝch mét tû lÖ nhÊt ®Þnh trªn sè thu ®Ó tr¶ thï lao cho uû nhiÖm thu, sè cßn l¹i nép vµo ng©n s¸ch Nhµ níc. Qua triÓn khai, uû nhiÖm thu ®· gãp phÇn t¨ng thu ng©n s¸ch Nhµ níc, thóc ®Èy chÝnh quyÒn x· quan t©m ®Õn qu¶n lý nguån thu, hç trî c¬ quan thuÕ ®«n ®èc thu nép. Tuy nhiªn, ngµy 4/9/2002 Thñ tíng ChÝnh phñ cã QuyÕt ®Þnh sè 114/2002/Q§-TTg cho phÐp ngµnh thuÕ ®îc thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng cña ngµnh. Theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ, ngµnh thuÕ ®- îc trÝch mét tû lÖ phÇn tr¨m trªn sè thu ®Ó trang tr¶i chi phÝ ho¹t ®éng, chi tiÒn l¬ng cho c«ng chøc ngµnh thuÕ vµ chi thëng cho c¸c ngµnh liªn quan. V× vËy c¸c quyÕt ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh cho phÐp ®îc trÝch thï lao cho uû nhiÖm thu trªn sè thu vÒ thuÕ c«ng th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô ngoµi quèc doanh ®èi víi hé kho¸n thuÕ æn ®Þnh ®Õn nay kh«ng cßn phï hîp n÷a. §Ó tiÕp tôc triÓn khai c«ng t¸c më réng uû nhiÖm thu ®èi víi UBND x·, phêng vÒ thuÕ c«ng th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô ngoµi quèc doanh ®èi víi hé kho¸n thuÕ æn ®Þnh, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ UBND tØnh, thµnh phè chØ ®¹o c¬ quan thuÕ phèi hîp víi Së Tµi chÝnh vËt gi¸, UBND c¸c cÊp nghiªn cøu x©y dùng ®Ò ¸n uû nhiÖm thu vÒ thuÕ c«ng th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô ngoµi quèc doanh ®èi víi hé kho¸n thuÕ æn ®Þnh cho UBND phêng, x· nh»m n©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ t¹o sù chñ ®éng cho chÝnh quyÒn phêng, x· trong thu chi ng©n s¸ch. Côc thuÕ phèi hîp víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ x©y dùng ®Ò ¸n më réng uû nhiÖm thu cho UBND phêng x·, b¸o c¸o UBND tØnh, thµnh phè xem xÐt phª duyÖt vµ cã c«ng v¨n ®Ò nghÞ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ra quyÕt ®Þnh chÊp thuËn cho triÓn khai thùc hiÖn. VÒ kinh phÝ chi tr¶ thï lao cho uû nhiÖm thu: - §èi víi thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ nhµ ®Êt, thuÕ ®èi víi hé ®¸nh b¾t h¶i s¶n ®îc thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n híng dÉn hiÖn hµnh. - §èi víi phÝ vµ lÖ phÝ ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh cña tõng Th«ng t, QuyÕt ®Þnh cô thÓ cho tõng lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ hiÖn hµnh. - Tõ ngµy 1 th¸ng 9 n¨m 2003 thùc hiÖn uû nhiÖm thu ®èi víi hé kinh doanh c«ng th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô ngoµi quèc doanh nép thuÕ kho¸n æn ®Þnh cho UBND x·, phêng. Sè thuÕ uû nhiÖm thu nép 100% vµo Ng©n s¸ch nhµ níc; nguån kinh phÝ chi tr¶ thï lao cho uû nhiÖm thu ®îc lÊy tõ nguån kho¸n chi cña tæng côc thuÕ; Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) sÏ xem xÐt cô thÓ tõng ®Þa ph¬ng ®Ó hç trî nguån kho¸n chi.
  2. 2 Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn ®Ò nghÞ UBND tØnh, thµnh phè thêng xuyªn quan t©m, chØ ®¹o ®Ó thùc hiÖn tèt chñ tr¬ng ph©n cÊp cho ®Þa ph¬ng theo h×nh thøc uû nhiÖm thu, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ, t¨ng cêng qu¶n lý Nhµ níc trªn ®Þa bµn.
Đồng bộ tài khoản