Công văn 6671/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 6671/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6671/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết đề nghị của tỉnh Quảng Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6671/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6671/VPCP-ĐP V/v giải quyết đề nghị của tỉnh Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2007 Quảng Nam Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Ủy ban Dân tộc; - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại các văn bản: số 197/UBND- TH ngày 31 tháng 8 năm 2007 và số 2764/TTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2007; ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ và Ủy ban Dân tộc, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Về Dự án sắp xếp dân cư phòng, tránh thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam: Tỉnh và các Bộ liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 10 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ. 2. Đồng ý về nguyên tắc đưa công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Nam vào danh mục "Công trình văn hóa cấp quốc gia"; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Tỉnh hoàn chỉnh Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 3. Về đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển Bắc-Nam tỉnh Quảng Nam: Tỉnh và các Bộ liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6181/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ. 4. Về nguồn vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ cho các xã miền núi chưa có đường ô tô đến trung tâm xã: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 5. Về nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 603 và ĐT 607: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu hàng năm của ngân sách trung ương cho Tỉnh thực hiện. 6. Về đầu tư cơ sở hạ tầng Khu kinh tế mở Chu Lai: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn để thực hiện theo tiến độ Dự án. Trong đó, cần huy động thêm các nguồn vốn ODA để đầu tư, Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo lập danh mục dự án ưu tiên huy động các nguồn vốn ODA. 7. Về đầu tư loại hình casino tại khu Du lịch đặc biệt Tam Hải (khu kinh tế mở Chu Lai); hiện nay Chính phủ chưa có chủ trương cấp phép đầu tư cho các dự án casino. 8. Về đề nghị cho dự án Du lịch cao cấp ven biển, khu Du lịch đặc biệt xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm-thị xã Hội An thực hiện theo cơ chế Khu kinh tế mở Chu Lai: giao
  2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 9. Về vốn đầu tư xây dựng sân bay Chu Lai: Tỉnh và các Bộ liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 5234/VPCP-ĐP ngày 19 tháng 9 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ. 10. Về chủ trương thành lập thành phố Hội An và chia tách huyện Quế Sơn thành 2 đơn vị hành chính: giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 11. Về đề nghị được áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển kinh tế-xã hội như các tỉnh Tây Nguyên: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý. 12. Về vốn đầu tư xây dựng cầu A Vương và các tuyến đường nhánh nội thị khu Trung tâm hành chính huyện Tây Giang: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí vốn, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện từ năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các Phó TTgCP (để báo cáo); PHÓ CHỦ NHIỆM - TU, HĐND tỉnh Quảng Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; (Đã ký) các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KG, VX, NC, QHQT, IV; - Lưu: VT, ĐP (5), B Nguyễn Quốc Huy
Đồng bộ tài khoản