Công văn 6675/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
21
lượt xem
1
download

Công văn 6675/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6675/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn giá tính thuế mặt hàng ô tô, xe máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6675/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  ­ B é  T µi c h Ý n h  sè 6675/TC H Q­K T T T   n g µy  31 th¸ng 12 n¨ m  2002  íng d É n  gi¸ h  tÝnh thu Õ   m Æ t  h µ n g  « t«,  xe  ¸ y m KÝnh      göi :Côc  H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè §Ó   iÓn khai thùc  tr     hiÖn b¶ng    gi¸ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè  164/2002/Q§­BTC  ngµy  th¸ng12  27    n¨m  2002  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh    Bé    vÒ viÖc    bæ sung  nhãm  hµng  t«,xe  «    m¸y  thuéc danh môc  Æt   m hµng Nhµ    níc qu¶n      lýgi¸tÝnh thuÕ. C¨n  b¶ng    cø  gi¸ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  149/2002/Q§­ sè  BTC   ngµy  12­ 09­ 2002 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh; Bé    C¨n  C«ng    6436/TCHQ­KTTT  cø  v¨n sè  ngµy  th¸ng 12  19    n¨m 2002 cña  Tæng côc    H¶i quan híng dÉn    mét  néidung  gi¸tÝnh  sè    vÒ    thuÕ. Tæng  côc    H¶iquan híng dÉn      thùc hiÖn  sau:   nh  1­  Æt   M hµng  t«,xe  «    m¸y, bé      linhkiÖn  t«,xe  «    m¸y, phô    t«,xe    tïng «    m¸y nhËp khÈu  tê  cã  khai ®¨ng  tõ    ký  ngµy 01/01/2003 ®Õn  31/01/2003  kh«ng  thuéc danh    môc  Æt   m hµng  Nhµ   qu¶n      ® îc¸p gi¸nh  níc  lýgi¸vµ        sau: 1.1­¸ theo   p  møc       gi¸tèithiÓu quy ®Þnh  i t¹ b¶ng    gi¸ban hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh  164/2002/Q§­ sè  BTC  ngµy  th¸ng 12  27    n¨m  2002 ®èi      ­ víic¸c tr êng    hîp sau: ­Hµng    nhËp  khÈu  kh«ng  hîp ®ång. cã    ­Hµng    nhËp khÈu theo ph¬ng    thøc kh¸ckh«ng      ph¶ilµmua    hµng      b¸n nh  ®æi  hµng,hµng      tr¶c«ng... ­ Hµng    ho¸ nhËp  khÈu theo hîp ®ång nhng kh«ng    ®ñ ®iÒu  kiÖn theo  quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   môc  I 1  II Th«ng   08/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy  th¸ng 01  23    n¨m 2002 cña  TµichÝnh. Bé    ­ Hµng    nhËp  khÈu  ®ñ     cã  c¸c ®iÒu  kiÖn  gi¸theo  ¸p    quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   1,môc  I   II Th«ng   08/2002/TT­ tsè  BTC   ngµy  th¸ng01  23    n¨m  2002 nhng    møc  gi¸ghi trªnhîp        ®ång thÊp h¬n 80%   víimøc     so    gi¸quy ®Þnh  i t¹ b¶ng    gi¸sè  164/2002/Q§­ BTC   ngµy  th¸ng12  27    n¨m  2002. 1.2­C¸c  êng      tr hîp nhËp khÈu    lµnguyªn liÖu trùctiÕp ® a          vµo  s¶n xuÊt;  hµng  nhËp khÈu  cña doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu       t níc ngoµi vÉn    thùc hiÖn  theo híng dÉn  i   t¹ ®iÓm       môc  phÇn  I 2.1,2.2   2  II Th«ng   08/2002/TT­ tsè  BTC   ngµy  th¸ng01  23    n¨m  2002 cña  TµichÝnh. Bé    2­  Trong    thêigian  cha nhËn  îc b¶ng    ®   gi¸ ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  164/2002/Q§­ sè  BTC  ngµy  th¸ng 12  27    n¨m  2002 cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh    th× tiÕn hµnh  tÝnh    t¹m  theo møc    gi¸hiÖn ®ang   ¸p dông    t¹ b¶ng    i gi¸sè  177/2001/Q§­ TCHQ  ngµy    14/3/2001 vµ      c¸cb¶ng    gi¸söa ®æi,bæ     sung  b¶ng  gi¸177    ®ång      thêiyªu cÇu doanh  nghiÖp  cam   kÕt  nép thuÕ    bæ sung  tÝnh  vµ  l¹thuÕ      i khinhËn  îcb¶ng    ®   gi¸chÝnh  thøc.
  2. 2 3­ C¸c      têkhaim Æt     hµng  t«,xe  «    m¸y,bé      linhkiÖn  t«,xe  «    m¸y,phô      tïng «    m¸y  t«,xe  ®¨ng  tê khaitõ ngµy  ký        01/02/2003 thuéc danh môc  Æt   m hµng  Nhµ    níc qu¶n      ph¶i ¸p    lýgi¸vµ    gi¸theo quy ®Þnh  i t¹ b¶ng    gi¸ban hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh  164/2002/Q§­ sè  BTC  ngµy  th¸ng 12  27    n¨m  2002  cña Bé  tr ëng  TµichÝnh. Bé    Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o    ®Ó Côc H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản