Công văn 6695/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

Công văn 6695/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6695/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Phương án Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6695/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6695/VPCP-KTTH V/v ban hành Phương án Tổng Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008 điều tra Dân số và nhà ở năm 2009 Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương tại văn bản số 04/BCĐTW ngày 02 tháng 10 năm 2008 về việc đề nghị ký ban hành Phương án Tổng điều tra Dân số và nhà ở ngày 01 tháng 4 năm 2009, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương có ý kiến như sau: Đồng ý ủy quyền cho Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và nhà ở Trung ương ký ban hành Phương án Tổng điều tra Dân số và nhà ở ngày 01 tháng 4 năm 2009 như đề nghị của Ban Chỉ đạo tại văn bản nói trên. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Phạm Văn Phượng các Vụ: TH, TKBT, TTĐT; - Lưu: VT, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản