Công văn 67/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Công văn 67/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 67/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 67/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67 /BXD - KTXD ----------------- V/v: Hướng dẫn áp dụng văn bản số Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ Kính gửi: Công ty Liên doanh xây dựng Hà Nội - Bắc Kinh Trả lời văn bản số 2503-02/CV-CTLD ngày 25/3/2009 của Công ty Liên doanh xây dựng Hà Nội - Bắc Kinh đề nghị hướng dẫn áp dụng Văn bản số 164/TTg-CN ngày 20/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói đối với các dự án đầu tư xây dựng do bị tăng giá đột biến ngoài khả năng kiểm soát của nhà thầu và chủ đầu tư, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Ngày 16/12/2008 Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 338/BXD-KTXD trả lời Văn bản số 910/CV-CTLD ngày 05/11/2008 và Văn bản số 2611/CV-CTLD ngày 26/11/2008 của Công ty Liên doanh xây dựng Hà Nội - Bắc Kinh đề nghị hướng dẫn thực hiện Văn bản số 164/TTg-CN ngày 20/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các dự án, gói thầu không sử dụng nguồn vốn nhà nước mà sử dụng nguồn vốn khác thì có thể vận dụng nguyên tắc hướng dẫn của Văn bản số 164/ TTg-CN này để điều chỉnh giá hợp đồng. Mặt khác tại mục 9.2 của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cũng đã khẳng định rõ "... Khuyến khích các chủ đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư này". Công ty Liên doanh xây dựng Hà Nội - Bắc Kinh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Lưu: VP, Vụ KTXD. H08. đã ký Phạm Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản