Công văn 670/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
5
download

Công văn 670/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 670/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về hệ số chuyển đổi từ đất, cát tơi xốp sang đất, cát đắp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 670/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 670/BXD-KTXD ------------------------ V/v: Hệ số chuyển đổi từ đất, cát tơi xốp Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009 sang đất, cát đắp Kính gửi: Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI., JSC Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 355/TCT-KHTH ngày 25/3/2009 của Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI., JSC đề nghị hướng dẫn xác định hệ số chuyển đổi từ đất, cát tơi xốp sang đất, cát đắp. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Tại khoản 3, Điều 13, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã qui định : ‘‘Đối với công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp để áp dụng cho công trình’’. Theo đó, khi áp dụng hệ số chuyển đổi bình quân từ đất đào sang đất đắp và định mức đắp cát công trình được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng mà không phù hợp với điều kiện của dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thì Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI., JSC cùng tổ chức tư vấn căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, tính chất cơ lý của từng loại đất, cát để đắp và yêu cầu kỹ thuật của công trình xác định hệ số chuyển đổi, mức hao phí (cát) phù hợp để áp dụng cho công trình. Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam VIDIFI., JSC căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, Vụ KTXD. T08. (đã ký) Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản