intTypePromotion=1

Công văn 6723/TC-TCT của tổng cục Thuế

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
213
lượt xem
2
download

Công văn 6723/TC-TCT của tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6723/TC-TCT của tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6723/TC-TCT của tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña bé  tµi h Ý n h    c sè 6723/TC­T C T  n g µ y 17 th¸ng 11 n¨ m  1999  VÒ  viÖc thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng  KÝnh     göi: Côc  ­ ®¨ng  kiÓm  ViÖtNam        ­Côc  thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  Thêi gian    võa qua, Bé      Tµi chÝnh  nhËn  îc C«ng  cña  cã  ®   v¨n  Côc  thuÕ  mét  tØnh, thµnh  sè    phè    vÒ viÖc thùc hiÖn    thuÕ GTGT  ®èi      víic¸c dÞch vô  ®¨ng  kiÓm.    §Ó thùc  hiÖn  îc thèng  ®   nhÊt,Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn  thÓ  cô  thªm  sau: nh    Ngµy  9­ 29­ 1999  Tµi chÝnh  ban  Bé    ®∙  hµnh  C«ng    111/TC­ v¨n sè  CSTC   vÒ  thuÕ  suÊt  thuÕ  GTGT   ®èi    víiho¹t ®éng    ®¨ng  kiÓm,  theo    ®ã c¸c  ho¹t  ®éng  ®¨ng  kiÓm  nªu  i t¹ ®iÓm  1.1 môc    phÇn  II Th«ng t ªn A I  li  tÞch sè  97/1999/TTLB­ BTC­BGTVT   ngµy  12­ 31­ 1997  cña  Liªn Bé      Tµi chÝnh    ­ Giao  th«ng  vËn    c¸c dÞch  khoa  t¶ivµ    vô  häc  thuËtkh¸c ¸p dông  kü        thuÕ suÊt thuÕ    GTGT       cã  lµ5% vµ  hiÖu      lùcthihµnh   tõ ngµy  LuËt thuÕ    GTGT   hiÖu      cã  lùcthi hµnh.Trong      thêigian tõ ngµy  01­     01­ 1999  ®Õn     thêi®iÓm   ban  hµnh  c«ng    v¨n sè 111/TC­ CSTC   ngµy  9­ 29­ 1999,cã    mét  ®¬n  ®¨ng  sè  vÞ  kiÓm  xuÊt ho¸ ®∙      ®¬n  GTGT   cho kh¸ch  hµng  dông    sö  lµ theo  thuÕ  suÊt GTGT    lµ 10%.  V×  thuÕ GTGT     lµkho¶n  thuÕ      gi¸nthu kh¸ch hµng  dông    sö  hµng    ho¸,dÞch  lµ vô    ngêiph¶inép      thuÕ, c¸c kh¸ch hµng  dông        sö  dÞch  ®¨ng  vô  kiÓm  nép  ®∙  thuÕ  GTGT   theo thuÕ    suÊtlµ10%   ®∙  îckhÊu        vµ  ®   trõthuÕ  ®Çu   vµo theo ho¸ ®¬n      lµ 10%.  tÊtc¶        V×    c¸c ho¸ ®¬n  cña    c¸c ®¬n  ®¨ng  vÞ  kiÓm   xuÊt cho  ®∙    kh¸ch  hµng  theo thuÕ    suÊt10%     kh«ng  ®iÒu chØnh      l¹theo thuÕ  i   suÊtlµ5%.     Côc ®¨ng kiÓm  ViÖt Nam,    côc thuÕ    c¸c tØnh, thµnh    phè híng dÉn    c¸c ®¬n   ®¨ng  vÞ  kiÓm  thùc hiÖn viÖc    x¸c ®Þnh  thuÕ GTGT   ®Çu   vµ  ra  thuÕ  GTGT  ph¶inép    theo híng dÉn  trªn.     nªu   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2