Công văn 676/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
60
lượt xem
2
download

Công văn 676/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 676/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam-Singapore tại tỉnh Bắc Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 676/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 676/TTg-CN Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007 V/v chủ trương đầu tư xây dựng KCN, đô thị và dịch vụ Việt Nam-Singapore tại tỉnh Bắc Ninh Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu gửi: tư, - UBND tỉnh Bắc Ninh Xét báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh tại văn bản số 56/TTr-UB ngày 18/12/2006 và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3604/BKH-KCN&KCX ngày 25/5/2007 về chủ trương đầu tư xây dựng khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Việt Nam- Singapore tại tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý chủ trương Công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Việt Nam- Singapore đầu tư xây dựng khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ có tổng diện tích khoảng 700 ha, trong đó diện tích khu công nghiệp là 500 ha và diện tích khu đô thị và dịch vụ là 200 ha; bổ sung khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tại tỉnh Bắc Ninh với diện tích 500 ha vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg (ngày 21/8/2006) của Thủ tướng Chính phủ. 2. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư trong quá trình lập và thực hiện các dự án đầu tư cần thực hiện ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là ý kiến của Bộ Quốc phòng. 3. Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các Dự án khu công nghiệp và Dự án khu đô thị và dịch vụ Việt Nam-Singapore tại tỉnh Bắc Ninh được thực hiện theo quy định hiện hành./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg và các PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công nghiệp, (Đã ký) Tài nguyên và Môi trường; - Ban quản lý các KCN Bắc Ninh; - VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Người phát ngôn của TTg,Website CP; Nguyễn Tấn Dũng các Vụ: NN,ĐP,QHQT,TTBC - Lưu: VT, QHQT (5), H.28
Đồng bộ tài khoản